1031010085   จำนวน    14 คน
O-NET  54 ประถมปีที่ 6  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
สาระ s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68  
MAX 54.00 64.00 42.50 75.00 52.50 72.30 70.00 60.00  
MEAN 43.43 55.86 31.61 44.29 40.18 67.73 58.93 51.43 49.18
MIN 26.00 34.00 17.50 15.00 30.00 62.60 35.00 44.00  
ที่ แถว code name s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68 AVG
1 2095 31101962 จิรายุ แซมรัมย์ 26.00 34.00 17.50 30.00 35.00 71.20 35.00 60.00 38.59
2 2096 31101963 บอส ยอดโต 48.00 60.00 40.00 70.00 50.00 72.30 70.00 48.00 57.29
3 2097 31101964 พิชัย คะเรรัมย์ 54.00 60.00 42.50 75.00 52.50 68.70 45.00 52.00 56.21
4 2098 31101965 มัชฌิมา รุ่งเรือง 44.00 64.00 37.50 70.00 35.00 65.10 60.00 52.00 53.45
5 2099 31101966 วุฒิพงษ์ จันทร์โคน 50.00 48.00 35.00 20.00 47.50 69.80 65.00 56.00 48.91
6 2100 31101967 ศริญญา จิตถวิล 44.00 64.00 25.00 50.00 47.50 69.80 70.00 52.00 52.79
7 2101 31101968 สมหญิง บูระศรี 40.00 60.00 25.00 25.00 32.50 66.20 70.00 52.00 46.34
8 2102 31101969 สุทัศน์ พรมทอง 38.00 48.00 32.50 30.00 30.00 62.60 65.00 52.00 44.76
9 2103 31101970 สุธาดล จันทร์เรืองศรี 48.00 60.00 27.50 40.00 37.50 69.80 60.00 52.00 49.35
10 2104 31101971 สุวรรณดกัลยา หนองบัว 34.00 40.00 30.00 15.00 35.00 66.20 55.00 44.00 39.90
11 2105 31101972 อนพัฒน์ อินทร 40.00 64.00 32.50 60.00 37.50 68.70 60.00 52.00 51.84
12 2106 31101973 อาทิตย์ ขริรัมย์ 46.00 64.00 35.00 45.00 37.50 65.10 60.00 52.00 50.58
13 2107 31101974 อาริยา นามนา 48.00 56.00 35.00 50.00 50.00 67.60 60.00 44.00 51.33
14 2108 31101975 เอกลักษณ์ ศรีสมสุข 48.00 60.00 27.50 40.00 35.00 65.10 50.00 52.00 47.20