1031010082   จำนวน    15 คน
O-NET  54 ประถมปีที่ 6  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
สาระ s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68  
MAX 62.00 76.00 47.50 80.00 60.00 77.00 60.00 64.00  
MEAN 54.27 57.87 37.83 50.33 44.00 65.85 45.00 53.33 51.06
MIN 42.00 38.00 27.50 15.00 25.00 51.80 30.00 36.00  
ที่ แถว code name s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68 AVG
1 2048 31101914 กนกพร อู่อรุณ 52.00 64.00 40.00 60.00 50.00 68.70 50.00 64.00 56.09
2 2049 31101915 จันทิรา มีกุล 48.00 72.00 45.00 75.00 57.50 68.70 50.00 64.00 60.02
3 2050 31101916 ธวัชชัย มีกุล 58.00 50.00 27.50 65.00 40.00 68.70 50.00 60.00 52.40
4 2051 31101917 ธวัชชัย วงษ์อินทร์ 62.00 60.00 32.50 35.00 32.50 74.50 30.00 56.00 47.81
5 2052 31101918 น้ำฝน รักบุญ 56.00 46.00 32.50 35.00 25.00 77.00 30.00 40.00 42.69
6 2053 31101919 ใบเพลิน เกษาทอง 52.00 42.00 37.50 30.00 37.50 61.50 45.00 40.00 43.19
7 2054 31101920 เปี่ยมหทัย เพ็ชรบ่อแก 42.00 50.00 47.50 30.00 45.00 65.10 40.00 36.00 44.45
8 2055 31101921 พรชัย เขียวรัมย์ 46.00 38.00 42.50 40.00 35.00 59.00 45.00 48.00 44.19
9 2056 31101922 พีรพงค์ แสงดี 60.00 42.00 30.00 15.00 37.50 54.30 45.00 40.00 40.48
10 2057 31101923 พีรพัฒน์ แสงดี 56.00 52.00 30.00 40.00 30.00 73.40 30.00 48.00 44.92
11 2058 31101924 ภูวฤทธิ์ ตองติดรัมย์ 52.00 56.00 40.00 35.00 42.50 73.40 30.00 52.00 47.61
12 2059 31101925 เมธวัช ให่กระโทก 62.00 76.00 37.50 65.00 60.00 68.70 60.00 64.00 61.65
13 2060 31101926 รัฐวิชญ์ แสนธิไชยา 58.00 74.00 45.00 80.00 57.50 57.90 55.00 64.00 61.42
14 2061 31101927 รุ่งนภา อินทร์มาลัย 62.00 74.00 40.00 80.00 55.00 65.10 55.00 64.00 61.89
15 2062 31101928 สุพรรณ ระวังดี 48.00 72.00 40.00 70.00 55.00 51.80 60.00 60.00 57.10