1031010081   จำนวน    18 คน
O-NET  54 ประถมปีที่ 6  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
สาระ s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68  
MAX 58.00 60.00 50.00 55.00 62.50 77.00 60.00 76.00  
MEAN 47.11 45.67 41.25 36.94 42.92 61.25 42.50 59.11 47.09
MIN 28.00 26.00 27.50 15.00 27.50 44.60 30.00 44.00  
ที่ แถว code name s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68 AVG
1 2030 31101896 กาญจนาพร หอมระหัด 30.00 40.00 30.00 15.00 30.00 44.60 30.00 44.00 32.95
2 2031 31101897 กุศุมาวตี ก้อนคำ 50.00 50.00 42.50 50.00 40.00 51.80 50.00 60.00 49.29
3 2032 31101898 เกศกมล พิณพงษ์ 58.00 48.00 47.50 45.00 35.00 51.80 40.00 64.00 48.66
4 2033 31101899 เกียรติศักดิ์ ทิพย์โลหิต 56.00 36.00 47.50 35.00 35.00 51.80 40.00 64.00 45.66
5 2034 31101900 คุรัญญา โพธิ์ขาว 48.00 26.00 27.50 35.00 37.50 51.80 40.00 48.00 39.23
6 2035 31101901 ฉัตรแก้ว หนองบัว 56.00 44.00 27.50 45.00 50.00 74.80 40.00 52.00 48.66
7 2036 31101902 ดนุพร หอมระหัด 58.00 44.00 40.00 30.00 50.00 74.80 40.00 52.00 48.60
8 2037 31101903 บุษบา สุขเป็ง 38.00 36.00 40.00 35.00 42.50 66.20 40.00 60.00 44.71
9 2038 31101904 ประภัสสร ความรัมย์ 48.00 58.00 45.00 40.00 50.00 77.00 60.00 68.00 55.75
10 2039 31101905 ปิยฉัตร สินตา 28.00 54.00 42.50 30.00 40.00 54.30 35.00 68.00 43.98
11 2040 31101906 วรินดา นุสาตรชาณี 36.00 50.00 40.00 20.00 45.00 55.40 40.00 52.00 42.30
12 2041 31101907 วรินดา ศิริบุญ 52.00 50.00 40.00 35.00 35.00 71.20 40.00 68.00 48.90
13 2042 31101908 สุทธิ์ศักดิ์ คะเรียงรัมย์ 48.00 48.00 42.50 55.00 50.00 72.30 30.00 64.00 51.23
14 2043 31101909 สุวรรณี นิมาลรัมย์ 48.00 38.00 47.50 40.00 27.50 62.60 45.00 60.00 46.08
15 2044 31101910 อดิศร หนองบัว 56.00 44.00 42.50 30.00 32.50 54.30 40.00 56.00 44.41
16 2045 31101911 อลงกรณ์ หนองบัว 36.00 40.00 45.00 40.00 57.50 59.00 40.00 52.00 46.19
17 2046 31101912 เอกชัย ภูจำเนียร 56.00 60.00 50.00 45.00 62.50 66.20 60.00 56.00 56.96
18 2047 31101913 เอกราช ศรีแก้ว 46.00 56.00 45.00 40.00 52.50 62.60 55.00 76.00 54.14