1031010079   จำนวน    15 คน
O-NET  54 ประถมปีที่ 6  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
สาระ s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68  
MAX 64.00 72.00 80.00 85.00 52.50 73.40 80.00 80.00  
MEAN 53.60 54.00 67.83 57.33 44.50 59.76 50.33 55.73 55.39
MIN 30.00 32.00 50.00 35.00 15.00 28.80 25.00 20.00  
ที่ แถว code name s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68 AVG
1 1994 31102209 กิริญา กุสินรัมย์ 52.00 70.00 77.50 40.00 47.50 68.70 65.00 64.00 60.59
2 1995 31102210 ขวัญเรือน กิรัมย์ 42.00 66.00 67.50 55.00 42.50 57.90 55.00 56.00 55.24
3 1996 31102211 ชนาถินาถ รัตน์ประโคน 44.00 72.00 65.00 50.00 42.50 65.10 50.00 56.00 55.58
4 1997 31102212 ณัฐพันธุ์ แซ่โฟ้ง 62.00 62.00 72.50 85.00 52.50 68.70 40.00 56.00 62.34
5 1998 31102213 ธนาเทพ อินทร์พิทักษ์ 58.00 56.00 65.00 70.00 45.00 68.70 80.00 72.00 64.34
6 1999 31102214 รัศมี วาระรัมย์ 58.00 52.00 70.00 70.00 42.50 61.50 65.00 76.00 61.88
7 2000 31102215 ละอองดาว ชัยรัมย์ 62.00 56.00 75.00 75.00 52.50 71.20 65.00 60.00 64.59
8 2001 31102216 วันวิภา โวนรัมย์ 64.00 50.00 72.50 70.00 52.50 67.60 65.00 60.00 62.70
9 2002 31102217 ศักดิ์ทอง คำชัย 30.00 48.00 50.00 40.00 40.00 46.80 25.00 24.00 37.98
10 2003 31102218 สุทัศน์ ประรินรัมย์ 60.00 44.00 57.50 50.00 45.00 31.30 35.00 20.00 42.85
11 2004 31102219 อนุสรณ์ นุกูลกิจ 58.00 32.00 65.00 35.00 42.50 57.90 25.00 40.00 44.42
12 2005 31102220 อรวรรณ สุทธิ 62.00 58.00 72.50 60.00 52.50 73.40 55.00 80.00 64.17
13 2006 31102221 อริสรา บุญชำนาญ 58.00 46.00 67.50 60.00 42.50 55.40 50.00 80.00 57.42
14 2007 31102222 อารียา สุทธิ 58.00 58.00 80.00 55.00 52.50 73.40 50.00 64.00 61.36
15 2008 31102223 อุดมทรัพย์ บุญประดับ 36.00 40.00 60.00 45.00 15.00 28.80 30.00 28.00 35.35