1031010078   จำนวน    10 คน
O-NET  54 ประถมปีที่ 6  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
สาระ s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68  
MAX 80.00 72.00 77.50 75.00 60.00 71.20 85.00 96.00  
MEAN 52.60 48.60 59.00 57.50 47.75 51.39 64.50 78.40 57.47
MIN 18.00 26.00 37.50 30.00 32.50 18.00 25.00 48.00  
ที่ แถว code name s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68 AVG
1 1984 31102199 จันทร์นภา เรืองสิน 80.00 54.00 77.50 70.00 60.00 67.60 85.00 92.00 73.26
2 1985 31102200 ณัฐริกา อาญาเมือง 72.00 66.00 67.50 70.00 55.00 71.20 80.00 96.00 72.21
3 1986 31102201 ทรรศนีย์ รักษา 76.00 70.00 62.50 75.00 52.50 60.40 85.00 96.00 72.17
4 1987 31102202 ธิดารัตน์ กุสะรัมย์ 80.00 58.00 57.50 60.00 57.50 56.80 80.00 80.00 66.22
5 1988 31102203 พิมพ์ชนก ทองลอย 30.00 36.00 37.50 60.00 37.50 51.80 25.00 80.00 44.73
6 1989 31102204 วรัญญู เกลี้ยงกลิ่น 48.00 72.00 62.50 55.00 50.00 57.90 70.00 84.00 62.42
7 1990 31102205 ศิริลักษณ์ ทีทอง 56.00 42.00 70.00 60.00 50.00 56.80 70.00 76.00 60.10
8 1991 31102206 สถาพร รักษา 24.00 34.00 50.00 30.00 32.50 38.50 40.00 68.00 39.63
9 1992 31102207 สุรพล ยืนรัมย์ 42.00 28.00 42.50 65.00 47.50 34.90 65.00 64.00 48.61
10 1993 31102208 อนุกูล วิเลิศรัมย์ 18.00 26.00 62.50 30.00 35.00 18.00 45.00 48.00 35.31