1031010077   จำนวน    17 คน
O-NET  54 ประถมปีที่ 6  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
สาระ s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68  
MAX 88.00 70.00 85.00 75.00 62.50 74.80 90.00 92.00  
MEAN 72.82 63.53 60.15 68.53 47.50 62.63 70.88 82.12 66.02
MIN 46.00 60.00 37.50 55.00 25.00 49.60 50.00 68.00  
ที่ แถว code name s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68 AVG
1 1967 31102182 ขจรศักดิ์ สุวรรณวงษ์ 76.00 62.00 72.50 70.00 55.00 60.40 65.00 80.00 67.61
2 1968 31102183 จันทกาณต์ กุมรัมย์ 76.00 66.00 70.00 65.00 42.50 57.90 60.00 80.00 64.67
3 1969 31102184 เจน ศรีสุวรรณ 88.00 70.00 45.00 60.00 37.50 64.00 85.00 88.00 67.19
4 1970 31102185 ณัฐพล แผ้วพลสง 78.00 64.00 57.50 75.00 47.50 64.00 80.00 92.00 69.75
5 1971 31102186 ธนพงษ์ คะเรียงรัมย์ 76.00 64.00 67.50 70.00 50.00 49.60 50.00 88.00 64.39
6 1972 31102188 นิวัฒน์ อภิระติง 88.00 60.00 60.00 60.00 40.00 71.20 85.00 88.00 69.03
7 1973 31102189 ปฏิภาณ แฝงเดโช 46.00 62.00 62.50 70.00 47.50 55.40 70.00 72.00 60.67
8 1974 31102190 ประภาภรณ์ แก้วกันยา 66.00 66.00 37.50 75.00 62.50 56.80 60.00 68.00 61.48
9 1975 31102191 ไพศาล กึนรัมย์ 76.00 66.00 85.00 75.00 60.00 64.00 85.00 72.00 72.88
10 1976 31102192 ภานุ กวางรัมย์ 72.00 64.00 47.50 65.00 50.00 62.60 55.00 84.00 62.51
11 1977 31102193 เรืองศักดิ์ สีใส 84.00 62.00 55.00 55.00 47.50 67.60 70.00 88.00 66.14
12 1978 31102194 ลำไพ ไพศาลธรรม 68.00 60.00 62.50 75.00 52.50 67.60 70.00 88.00 67.95
13 1979 31102195 สราวุฒิ ซึมกลาง 76.00 62.00 82.50 75.00 50.00 74.80 70.00 84.00 71.79
14 1980 31102196 อนุชา ใจดี 72.00 60.00 47.50 75.00 42.50 64.00 85.00 80.00 65.75
15 1981 31102197 อาทิตย์ วิรุฬพัติน์ 68.00 60.00 55.00 65.00 25.00 64.00 60.00 80.00 59.63
16 1982 31102198 อารียา บุรินรัมย์ 56.00 66.00 67.50 75.00 42.50 56.80 65.00 92.00 65.10
17 1983 31190001 ภูมินทร์ แซ่ฮ่อ 72.00 66.00 47.50 60.00 55.00 64.00 90.00 72.00 65.81