1031010075   จำนวน    1 คน
O-NET  54 ประถมปีที่ 6  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
สาระ s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68  
MAX 54.00 30.00 12.50 40.00 20.00 60.40 35.00 44.00  
MEAN 54.00 30.00 12.50 40.00 20.00 60.40 35.00 44.00 36.99
MIN 54.00 30.00 12.50 40.00 20.00 60.40 35.00 44.00  
ที่ แถว code name s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68 AVG
1 1921 31105251 สบันงา สิงทอง 54.00 30.00 12.50 40.00 20.00 60.40 35.00 44.00 36.99