1031010072   จำนวน    14 คน
O-NET  54 ประถมปีที่ 6  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
สาระ s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68  
MAX 66.00 66.00 37.50 75.00 52.50 79.50 60.00 72.00  
MEAN 42.71 45.86 24.46 41.07 35.54 55.72 42.14 49.14 42.08
MIN 28.00 12.00 15.00 20.00 17.50 34.90 25.00 20.00  
ที่ แถว code name s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68 AVG
1 1821 31104571 กฤษณา กุมรัมย์ 52.00 54.00 15.00 30.00 35.00 60.40 50.00 48.00 43.05
2 1822 31104572 กิตติศักดิ์ หลักกำแพง 44.00 60.00 35.00 65.00 52.50 56.50 60.00 72.00 55.63
3 1823 31104573 ณัฐพล ทองอ้ม 42.00 60.00 17.50 75.00 22.50 57.90 45.00 60.00 47.49
4 1824 31104574 ธีรวัฒน์ รักษา 46.00 62.00 15.00 75.00 30.00 72.30 45.00 60.00 50.66
5 1825 31104575 ปฏิมากร เจียนรัมย์ 52.00 52.00 25.00 45.00 40.00 57.90 40.00 68.00 47.49
6 1826 31104576 ปราณี ศาลาทอง 38.00 42.00 35.00 30.00 45.00 79.50 60.00 36.00 45.69
7 1827 31104577 ปรีชา พลาหาญ 28.00 38.00 27.50 35.00 17.50 47.10 30.00 44.00 33.39
8 1828 31104578 เปรมอนันต์ พรมวิจิตร 60.00 56.00 20.00 35.00 52.50 49.60 45.00 52.00 46.26
9 1829 31104579 พงษ์ศักดิ์ วิเศษสัตย์ 66.00 48.00 25.00 30.00 45.00 54.30 40.00 48.00 44.54
10 1830 31104580 ภูมินทร์ เพ็งสอน 38.00 66.00 37.50 60.00 50.00 72.30 50.00 56.00 53.73
11 1831 31104581 มาลัย การะเกษ 34.00 22.00 25.00 25.00 27.50 44.60 35.00 48.00 32.64
12 1832 31104582 ศักดา โสภา 28.00 32.00 22.50 25.00 27.50 43.50 25.00 40.00 30.44
13 1833 31104583 สิรินดา บุษยาตรัส 40.00 38.00 25.00 20.00 35.00 49.30 30.00 36.00 34.16
14 1834 31104584 สุรินทร์ นาภูเงิน 30.00 12.00 17.50 25.00 17.50 34.90 35.00 20.00 23.99