1031010070   จำนวน    18 คน
O-NET  54 ประถมปีที่ 6  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
สาระ s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68  
MAX 60.00 68.00 52.50 70.00 47.50 61.50 70.00 80.00  
MEAN 44.11 45.89 27.92 43.61 32.36 47.05 39.44 53.11 41.69
MIN 16.00 26.00 15.00 10.00 15.00 19.40 20.00 20.00  
ที่ แถว code name s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68 AVG
1 1770 31104520 กุลธิดา หอมดวง 56.00 56.00 32.50 35.00 32.50 61.50 55.00 40.00 46.06
2 1771 31104521 เฉลิม อะโนรัมย์ 42.00 44.00 27.50 40.00 32.50 48.20 40.00 60.00 41.77
3 1772 31104522 ชญาดา อาญาเมือง 28.00 30.00 30.00 45.00 25.00 39.60 40.00 32.00 33.70
4 1773 31104523 ชาลิณี อาพรรัมย์ 40.00 46.00 30.00 40.00 25.00 55.40 40.00 52.00 41.05
5 1774 31104524 ญาดา สายใหม่ 50.00 52.00 15.00 60.00 45.00 49.60 45.00 72.00 48.58
6 1775 31104525 ปนัดดา เกือรัมย์ 42.00 44.00 20.00 35.00 32.50 39.90 20.00 60.00 36.67
7 1776 31104526 ปิ่นมณี ปะโนรัมย์ 60.00 52.00 22.50 55.00 40.00 43.50 45.00 56.00 46.75
8 1777 31104527 พงศกร สิงห์ทอง 36.00 44.00 32.50 30.00 20.00 50.70 35.00 40.00 36.02
9 1778 31104528 พนิดา ปุลันรัมย์ 54.00 46.00 25.00 45.00 27.50 50.70 50.00 60.00 44.77
10 1779 31104529 ไวทยา ปัญญารัมย์ 32.00 32.00 30.00 35.00 15.00 36.00 30.00 20.00 28.75
11 1780 31104530 ศรัณญา ปะโนรัมย์ 56.00 68.00 52.50 70.00 47.50 61.50 70.00 80.00 63.19
12 1781 31104531 ศิริพร จริตรัมย์ 48.00 68.00 32.50 65.00 30.00 55.40 20.00 64.00 47.86
13 1782 31104532 ศิริวัฒน์ เอการัมย์ 44.00 26.00 30.00 50.00 37.50 19.40 40.00 48.00 36.86
14 1783 31104533 สมใจ ดาทอง 30.00 32.00 20.00 10.00 25.00 32.70 20.00 28.00 24.71
15 1784 31104534 สุริยา ปะลุวันรัมย์ 16.00 32.00 30.00 25.00 40.00 30.20 30.00 32.00 29.40
16 1785 31104535 เสาวลักษณ์ วิชัยรัมย์ 48.00 46.00 22.50 45.00 25.00 60.40 40.00 64.00 43.86
17 1786 31104536 โสภิดา เอการัมย์ 58.00 48.00 17.50 55.00 37.50 50.70 40.00 72.00 47.34
18 1787 31104537 อัมรินทร์ เจริญสุข 54.00 60.00 32.50 45.00 45.00 61.50 50.00 76.00 53.00