1031010067   จำนวน    15 คน
O-NET  54 ประถมปีที่ 6  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
สาระ s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68  
MAX 60.00 72.00 52.50 75.00 75.00 89.20 70.00 80.00  
MEAN 44.27 55.87 36.50 50.00 57.33 65.43 51.67 56.00 52.13
MIN 20.00 30.00 22.50 30.00 22.50 42.10 25.00 32.00  
ที่ แถว code name s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68 AVG
1 1695 31103852 กิ่งแก้ว เก้ารัมย์ 50.00 62.00 40.00 50.00 70.00 75.90 45.00 52.00 55.61
2 1696 31103853 จันจิรา จันทร์ประโคน 48.00 60.00 42.50 60.00 57.50 47.10 50.00 60.00 53.14
3 1697 31103854 จุฑามาศ นะโรรัมย์ 48.00 72.00 37.50 65.00 52.50 72.30 50.00 60.00 57.16
4 1698 31103855 ชณารัตน์ มากะเต 48.00 64.00 30.00 75.00 57.50 72.30 45.00 52.00 55.48
5 1699 31103856 ดวงพร เรืองรัมย์ 54.00 68.00 52.50 65.00 65.00 89.20 65.00 56.00 64.34
6 1700 31103857 บุญมี เกรัมย์ 30.00 44.00 40.00 35.00 65.00 71.20 25.00 40.00 43.77
7 1701 31103858 ปรีชา จำปาทอง 44.00 52.00 35.00 30.00 60.00 78.40 40.00 56.00 49.42
8 1702 31103859 ปิยะ การเพียร 52.00 62.00 35.00 30.00 52.50 64.00 65.00 64.00 53.06
9 1703 31103860 ภรณ์เพชร จันทร์พร้อม 56.00 64.00 32.50 45.00 60.00 64.00 70.00 60.00 56.44
10 1704 31103861 วรเชษฐ หมื่นพระ 20.00 42.00 30.00 35.00 35.00 42.10 30.00 36.00 33.76
11 1705 31103862 วรวัฒน์ แผ้วพลสงค์ 24.00 30.00 25.00 50.00 22.50 48.20 35.00 48.00 35.34
12 1706 31103863 วรวุฒิ ปะเว 44.00 32.00 22.50 40.00 52.50 61.50 60.00 32.00 43.06
13 1707 31103864 วุฒิยา กิชะรัมย์ 48.00 62.00 37.50 60.00 67.50 61.50 60.00 76.00 59.06
14 1708 31103865 ศิริโฉม เรืองรัมย์ 38.00 56.00 42.50 40.00 67.50 65.10 65.00 68.00 55.26
15 1709 31103866 สุธิชัย นะโรรัมย์ 60.00 68.00 45.00 70.00 75.00 68.70 70.00 80.00 67.09