1031010063   จำนวน    18 คน
O-NET  54 ประถมปีที่ 6  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
สาระ s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68  
MAX 76.00 76.00 75.00 95.00 60.00 75.90 70.00 92.00  
MEAN 59.67 66.56 67.36 83.61 52.36 63.16 46.94 81.11 65.10
MIN 46.00 54.00 60.00 70.00 40.00 50.70 35.00 60.00  
ที่ แถว code name s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68 AVG
1 1583 31103739 เกสร ไชยสุวรรณ์ 60.00 62.00 70.00 80.00 50.00 61.50 70.00 76.00 66.19
2 1584 31103740 จีรศักดิ์ อาญาเมือง 56.00 64.00 70.00 95.00 60.00 50.70 40.00 80.00 64.46
3 1585 31103741 ฉัตรชัย เห็นชื่อ 56.00 64.00 67.50 95.00 52.50 54.30 45.00 80.00 64.29
4 1586 31103742 ฉัตรชัย อาญาเมือง 52.00 60.00 75.00 80.00 50.00 66.20 35.00 84.00 62.77
5 1587 31103743 ณัฐพงศ์ อาจทวีกุล 58.00 66.00 72.50 75.00 40.00 72.30 35.00 84.00 62.85
6 1588 31103744 นรินทร์ วาสะรัมย์ 66.00 72.00 72.50 80.00 40.00 75.90 35.00 84.00 65.67
7 1589 31103745 พนมพร เกิดช่อ 64.00 74.00 65.00 85.00 50.00 68.70 35.00 88.00 66.21
8 1590 31103746 พิมพ์วิมล ตาทอง 68.00 70.00 67.50 85.00 52.50 71.20 45.00 88.00 68.40
9 1591 31103747 รัตนพร โกรัมย์ 56.00 68.00 67.50 85.00 52.50 66.20 50.00 84.00 66.15
10 1592 31103748 วิชุดา ไขรัมย์ 48.00 62.00 60.00 90.00 57.50 55.40 45.00 88.00 63.24
11 1593 31103749 สายธาร นัตถะ 64.00 68.00 67.50 95.00 57.50 55.40 45.00 88.00 67.55
12 1594 31103751 สุดาพร สนเจริญ 60.00 72.00 62.50 70.00 55.00 61.50 55.00 60.00 62.00
13 1595 31103752 สุธินันท์ คำรังษี 60.00 64.00 62.50 70.00 57.50 61.50 55.00 64.00 61.81
14 1596 31103753 สุปราณี เกียงรัมย์ 46.00 64.00 70.00 90.00 55.00 57.90 55.00 76.00 64.24
15 1597 31103754 สุรศักดิ์ แก้ววิลัย 62.00 54.00 62.50 75.00 55.00 68.70 50.00 80.00 63.40
16 1598 31103755 เสาวนีย์ เรืองรัมย์ 58.00 68.00 67.50 80.00 52.50 53.20 50.00 76.00 63.15
17 1599 31103756 อัมพร เกื้อรัมย์ 64.00 70.00 62.50 90.00 57.50 67.60 50.00 88.00 68.70
18 1600 31103757 อาริยา นกโยธิน 76.00 76.00 70.00 85.00 47.50 68.70 50.00 92.00 70.65