1031010062   จำนวน    18 คน
O-NET  54 ประถมปีที่ 6  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
สาระ s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68  
MAX 8.00 52.00 7.50 50.00 42.50 72.30 50.00 72.00  
MEAN 30.89 31.22 23.89 32.50 26.25 41.11 31.67 36.22 31.72
MIN 18.00 12.00 12.50 0.00 17.50 13.30 15.00 12.00  
ที่ แถว code name s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68 AVG
1 1565 31101653 จิราภรณ์ กำรัมย์ 50.00 40.00 7.50 45.00 35.00 54.30 35.00 72.00 42.35
2 1566 31101654 เจนจิรา ดวงจันทร์ 30.00 26.00 35.00 20.00 17.50 33.80 30.00 28.00 27.54
3 1567 31101655 ฐิติมา การะเกษ 34.00 40.00 22.50 30.00 17.50 49.30 35.00 36.00 33.04
4 1568 31101656 แท่งทอง บุญยงค์ 8.00 2.00 12.50 0.00 2.50 34.90 30.00 12.00 12.74
5 1569 31101657 พรภิชา การเพียร 26.00 26.00 22.50 35.00 32.50 26.60 15.00 28.00 26.45
6 1570 31101658 ภัทราวดี บรมรัมย์ 28.00 52.00 35.00 40.00 32.50 42.10 45.00 36.00 38.83
7 1571 31101659 โยทกา นาประโคน 22.00 28.00 20.00 30.00 27.50 28.80 25.00 24.00 25.66
8 1572 31101660 วันศุกร์ เอี่ยมรัมย์ 50.00 38.00 22.50 45.00 42.50 54.30 35.00 72.00 44.91
9 1573 31101661 วาทินี แสงรัมย์ 26.00 28.00 7.50 20.00 25.00 46.00 25.00 36.00 26.69
10 1574 31101662 ศราวุฒิ เชิดรัมย์ 24.00 12.00 32.50 5.00 22.50 19.40 25.00 28.00 21.05
11 1575 31101663 ศิตานันท์ อดุลรัมย์ 40.00 52.00 22.50 50.00 22.50 72.30 45.00 52.00 44.54
12 1576 31101664 สิทธิกร ประจันบาล 32.00 26.00 30.00 30.00 22.50 28.80 25.00 16.00 26.29
13 1577 31101665 สิรินญา ทิมโต 30.00 22.00 15.00 30.00 25.00 38.50 20.00 24.00 25.56
14 1578 31101666 สุดารัตน์ พึ่งแดง 28.00 36.00 32.50 20.00 35.00 48.20 35.00 40.00 34.34
15 1579 31101667 สุภาพร ลีประโคน 52.00 44.00 35.00 50.00 25.00 51.80 50.00 48.00 44.48
16 1580 31101668 สุเมธ คล้อยกลาง 32.00 40.00 22.50 50.00 42.50 65.10 25.00 36.00 39.14
17 1581 31101669 อรจิรา นนทะวงษา 18.00 34.00 22.50 35.00 25.00 32.40 45.00 40.00 31.49
18 1582 31101670 อรรถชัย อรัญ 26.00 16.00 32.50 50.00 20.00 13.30 25.00 24.00 25.85