1031010061   จำนวน    11 คน
O-NET  54 ประถมปีที่ 6  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
สาระ s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68  
MAX 46.00 50.00 35.00 40.00 40.00 64.00 50.00 72.00  
MEAN 28.73 28.00 25.00 24.55 29.55 41.45 32.73 37.45 30.93
MIN 16.00 14.00 17.50 15.00 12.50 19.40 15.00 20.00  
ที่ แถว code name s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68 AVG
1 1554 31101642 คุณาวุฒิ อิ่มสะอาด 28.00 28.00 35.00 25.00 40.00 21.60 25.00 24.00 28.32
2 1555 31101643 ณัฐนิช หรั่งอรุณ 46.00 50.00 25.00 40.00 30.00 61.50 30.00 72.00 44.31
3 1556 31101644 เดชา ชากลาง 16.00 22.00 20.00 15.00 32.50 24.10 25.00 24.00 22.32
4 1557 31101645 ธนาพล เนาชาต 22.00 28.00 22.50 15.00 12.50 49.60 35.00 20.00 25.57
5 1558 31101646 ปลายฟ้า อิ้วรัมย์ 42.00 20.00 22.50 25.00 22.50 48.20 50.00 36.00 33.27
6 1559 31101647 พรชัย วงศ์สุวรรณ 34.00 22.00 30.00 30.00 32.50 33.80 15.00 24.00 27.66
7 1560 31101648 วรรณดี แดงศรี 28.00 14.00 32.50 25.00 32.50 42.10 35.00 28.00 29.64
8 1561 31101649 วิชัย อบเชยรัมย์ 26.00 24.00 27.50 15.00 30.00 19.40 25.00 28.00 24.36
9 1562 31101650 วินัส อะรัญ 36.00 38.00 17.50 25.00 32.50 44.60 35.00 60.00 36.08
10 1563 31101651 สุพรรษา ขาดรัมย์ 34.00 42.00 22.50 25.00 37.50 64.00 50.00 56.00 41.38
11 1564 31101652 อาคม ฟ้าสูงเนิน 4.00 20.00 20.00 30.00 22.50 47.10 35.00 40.00 27.32