1031010058   จำนวน    11 คน
O-NET  54 ประถมปีที่ 6  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
สาระ s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68  
MAX 62.00 64.00 32.50 70.00 42.50 64.00 65.00 68.00  
MEAN 38.36 45.82 23.86 48.18 31.59 51.50 46.82 53.82 42.49
MIN 26.00 32.00 20.00 30.00 17.50 30.20 30.00 40.00  
ที่ แถว code name s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68 AVG
1 1484 31101573 ชนกนาถ กิรัมย์ 32.00 38.00 25.00 30.00 35.00 54.30 55.00 56.00 40.66
2 1485 31101574 พรรณนิดา มาลาดาษ 62.00 62.00 20.00 45.00 42.50 45.70 30.00 64.00 46.40
3 1486 31101575 เพชรรินทร์ ชิดภักดี 52.00 64.00 32.50 55.00 40.00 64.00 60.00 68.00 54.44
4 1487 31101576 ภูธเนศ อะรัญ 32.00 56.00 22.50 65.00 30.00 55.40 60.00 68.00 48.61
5 1488 31101577 โยธิกา เพ็งภา 30.00 48.00 20.00 65.00 37.50 48.20 35.00 44.00 40.96
6 1489 31101578 ศรชัย อุ้มรัมย์ 26.00 36.00 27.50 45.00 25.00 41.00 30.00 40.00 33.81
7 1490 31101579 ศศินา กุสารัมย์ 34.00 32.00 25.00 40.00 20.00 59.00 50.00 52.00 39.00
8 1491 31101580 สมชาย เทียมทอง 42.00 42.00 22.50 40.00 32.50 30.20 35.00 48.00 36.52
9 1492 31101581 สุพรรษา พูนกล้า 42.00 46.00 25.00 70.00 17.50 57.90 40.00 56.00 44.30
10 1493 31101582 อรยา เก้ารัมย์ 40.00 42.00 20.00 45.00 40.00 59.00 65.00 48.00 44.88
11 1494 31101583 อานนท์ เฮ้าตุ่น 30.00 38.00 22.50 30.00 27.50 51.80 55.00 48.00 37.85