1031010057   จำนวน    17 คน
O-NET  54 ประถมปีที่ 6  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
สาระ s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68  
MAX 60.00 72.00 40.00 80.00 52.50 75.90 75.00 80.00  
MEAN 46.12 55.18 33.53 57.65 33.82 64.40 47.06 61.65 49.92
MIN 34.00 42.00 25.00 35.00 25.00 50.70 25.00 40.00  
ที่ แถว code name s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68 AVG
1 1467 31102454 กานดา กุลรัมย์ 46.00 56.00 25.00 40.00 30.00 59.00 25.00 52.00 41.63
2 1468 31102455 ชวัลลักษณ์ กริดรัมย์ 48.00 62.00 35.00 55.00 40.00 65.10 60.00 64.00 53.64
3 1469 31102458 ทนงศักดิ์ กริดรัมย์ 34.00 42.00 35.00 45.00 27.50 54.30 40.00 40.00 39.73
4 1470 31102459 ธวัชชัย เพ็ชรรัตน์ 42.00 42.00 27.50 65.00 37.50 54.30 35.00 44.00 43.41
5 1471 31102460 นภดล กริดรัมย์ 46.00 56.00 25.00 60.00 52.50 59.00 25.00 68.00 48.94
6 1472 31102461 บุศรินทร์ มีศิลป์ 44.00 54.00 40.00 60.00 40.00 75.90 60.00 68.00 55.24
7 1473 31102462 พิษณุศักดิ์ การะรัมย์ 40.00 62.00 25.00 65.00 32.50 68.70 45.00 64.00 50.27
8 1474 31102464 วัชรินทร์ วารารัมย์ 48.00 64.00 37.50 70.00 32.50 71.20 40.00 60.00 52.90
9 1475 31102465 สายศจี วิเสรัมย์ 56.00 44.00 37.50 70.00 30.00 74.80 45.00 60.00 52.16
10 1476 31102466 สิทธิกร วิเสรัมย์ 52.00 52.00 37.50 80.00 32.50 72.30 65.00 72.00 57.91
11 1477 31102467 สุทธนุช กริดรัมย์ 52.00 52.00 30.00 80.00 37.50 68.70 65.00 68.00 56.65
12 1478 31102468 โสภน แผ้วพลสง 48.00 56.00 37.50 70.00 30.00 71.20 60.00 68.00 55.09
13 1479 31102469 อนุชา การเพียร 42.00 72.00 35.00 50.00 40.00 64.00 75.00 80.00 57.25
14 1480 31102470 อนุชา เดชารัมย์ 38.00 56.00 40.00 35.00 25.00 59.00 35.00 64.00 44.00
15 1481 31102471 อภิรักษ์ กล้าณะรงค์ 46.00 50.00 30.00 45.00 32.50 65.10 35.00 60.00 45.45
16 1482 31102472 อานุภาพ กระสุนรัมย์ 42.00 60.00 40.00 50.00 27.50 50.70 35.00 60.00 45.65
17 1483 31190008 ปิติพร กริดรัมย์ 60.00 58.00 32.50 40.00 27.50 61.50 55.00 56.00 48.81