1031010056   จำนวน    13 คน
O-NET  54 ประถมปีที่ 6  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
สาระ s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68  
MAX 58.00 64.00 32.50 70.00 50.00 79.50 70.00 64.00  
MEAN 42.31 48.31 26.73 51.92 33.65 54.34 48.46 44.31 43.75
MIN 26.00 32.00 22.50 35.00 22.50 16.90 30.00 28.00  
ที่ แถว code name s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68 AVG
1 1454 31102441 จิรยุทธ วาตะรัมย์ 40.00 44.00 22.50 50.00 40.00 56.50 65.00 60.00 47.25
2 1455 31102442 จิราวรรณ วะโหรัมย์ 30.00 42.00 27.50 45.00 32.50 50.70 65.00 40.00 41.59
3 1456 31102443 ชลธิชา กระเชิญรัมย์ 38.00 58.00 30.00 65.00 30.00 61.50 55.00 52.00 48.69
4 1457 31102444 ชัยวัฒน์ สุมรัมย์ 58.00 64.00 32.50 70.00 50.00 79.50 70.00 56.00 60.00
5 1458 31102445 ธนาคาร อาญาเมือง 38.00 32.00 25.00 35.00 30.00 16.90 35.00 28.00 29.99
6 1459 31102446 พิชญามน แสงสุวรรณ์ 40.00 54.00 27.50 55.00 25.00 61.50 45.00 36.00 43.00
7 1460 31102447 ไพฑูรย์ ไกรจันทร์ 50.00 40.00 22.50 45.00 22.50 51.80 35.00 32.00 37.35
8 1461 31102448 ภัทรพงษ์ วาตะรัมย์ 56.00 56.00 30.00 45.00 37.50 55.40 30.00 44.00 44.24
9 1462 31102449 วิชญาดา เครื่องรัมย์ 30.00 36.00 30.00 35.00 30.00 33.80 30.00 48.00 34.10
10 1463 31102450 สหพันธ์ สอนรัมย์ 46.00 34.00 25.00 50.00 35.00 50.70 45.00 32.00 39.71
11 1464 31102451 แสงเดือน วาหะรัมย์ 46.00 48.00 22.50 60.00 32.50 68.70 60.00 48.00 48.21
12 1465 31102452 อมรพล มาสะรักษา 26.00 58.00 30.00 55.00 27.50 39.90 35.00 36.00 38.42
13 1466 31102453 อัญชเกศ กันรัมย์ 52.00 62.00 22.50 65.00 45.00 79.50 60.00 64.00 56.25