1031010054   จำนวน    5 คน
O-NET  54 ประถมปีที่ 6  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
สาระ s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68  
MAX 62.00 70.00 42.50 85.00 57.50 64.00 65.00 84.00  
MEAN 49.60 52.40 33.00 60.00 42.50 49.04 50.00 51.20 48.47
MIN 30.00 30.00 22.50 25.00 20.00 31.30 30.00 32.00  
ที่ แถว code name s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68 AVG
1 1395 31102382 กิตติศักดิ์ ยืนยาว 50.00 46.00 32.50 50.00 50.00 53.20 50.00 36.00 45.96
2 1396 31102383 ดวงใจ กาละสิรัมย์ 30.00 30.00 22.50 25.00 20.00 31.30 30.00 32.00 27.60
3 1397 31102384 ธีรพล กะเฃิญรัมย์ 52.00 52.00 32.50 60.00 40.00 50.70 50.00 32.00 46.15
4 1398 31102385 ปัณต์ยวัชค์ อักษรพรม 54.00 70.00 35.00 80.00 45.00 46.00 55.00 84.00 58.63
5 1399 31102386 ศาสตรา วาสะรัมย์ 62.00 64.00 42.50 85.00 57.50 64.00 65.00 72.00 64.00