1031010053   จำนวน    14 คน
O-NET  54 ประถมปีที่ 6  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
สาระ s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68  
MAX 58.00 54.00 67.50 80.00 50.00 82.00 50.00 68.00  
MEAN 36.14 37.86 45.18 50.00 38.21 56.86 33.21 43.71 42.65
MIN 14.00 28.00 32.50 15.00 30.00 29.10 20.00 12.00  
ที่ แถว code name s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68 AVG
1 1381 31102368 กานดา สวัสดี 40.00 44.00 45.00 80.00 50.00 82.00 40.00 60.00 55.13
2 1382 31102369 เกียรติศักดิ์ การัมย์ 42.00 36.00 45.00 80.00 32.50 64.00 35.00 32.00 45.81
3 1383 31102370 จักรกฤษณ์ อาญาเมือง 30.00 38.00 50.00 45.00 45.00 42.40 30.00 40.00 40.05
4 1384 31102371 ชัยวัฒน์ เหลี่ยมพิมาย 30.00 36.00 40.00 60.00 45.00 53.20 30.00 36.00 41.27
5 1385 31102372 ทยากร เมรัมย์ 24.00 28.00 32.50 35.00 32.50 30.20 35.00 32.00 31.15
6 1386 31102373 บุญยืน เครืองรัมย์ 24.00 28.00 40.00 15.00 30.00 29.10 20.00 44.00 28.76
7 1387 31102374 ประจักร์ มาวิเศษ 40.00 54.00 50.00 75.00 37.50 74.80 40.00 44.00 51.91
8 1388 31102375 พิมลพัตร กุมรัมย์ 58.00 48.00 55.00 45.00 42.50 78.40 40.00 52.00 52.36
9 1389 31102376 วัชนพงษ์ กิริรัมย์ 38.00 36.00 40.00 45.00 32.50 57.90 30.00 56.00 41.92
10 1390 31102377 วิภา การัมย์ 50.00 36.00 55.00 70.00 40.00 74.80 30.00 36.00 48.98
11 1391 31102378 ศิริลักษณ์ จิรัมย์ 54.00 44.00 67.50 45.00 37.50 74.80 50.00 68.00 55.10
12 1392 31102379 ศิริวรรณ เลิศยะโส 28.00 34.00 42.50 40.00 37.50 46.00 30.00 52.00 38.75
13 1393 31102380 อนุชา ศรีประดับเพชร 34.00 34.00 32.50 45.00 42.50 35.20 30.00 48.00 37.65
14 1394 31102381 อมรเทพ มัยสนิท 14.00 34.00 37.50 20.00 30.00 53.20 25.00 12.00 28.21