1031010052   จำนวน    14 คน
O-NET  54 ประถมปีที่ 6  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
สาระ s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68  
MAX 76.00 66.00 62.50 80.00 52.50 74.80 70.00 72.00  
MEAN 48.14 51.14 53.21 56.07 45.00 58.64 46.43 48.29 50.87
MIN 30.00 44.00 37.50 35.00 32.50 46.00 25.00 32.00  
ที่ แถว code name s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68 AVG
1 1367 31102354 ขจรศักดิ์ เพประโคน 68.00 48.00 62.50 60.00 52.50 68.70 60.00 44.00 57.96
2 1368 31102355 ครรชิต เพ็ชรเลิศ 44.00 66.00 62.50 50.00 37.50 49.30 40.00 52.00 50.16
3 1369 31102356 จิรวัฒน์ กล้าเหมาะ 46.00 46.00 57.50 45.00 47.50 61.50 35.00 40.00 47.31
4 1370 31102357 ธัญญลักษณ์ สุมหิรัญ 44.00 50.00 57.50 60.00 50.00 54.30 45.00 48.00 51.10
5 1371 31102358 น้ำฝน ผลาหาญ 44.00 48.00 47.50 70.00 47.50 53.20 40.00 44.00 49.27
6 1372 31102359 นิตยา ขะจีฟ้า 52.00 44.00 40.00 50.00 50.00 53.20 25.00 48.00 45.27
7 1373 31102360 พรรณิภา กิรัมย์ 42.00 52.00 47.50 50.00 42.50 64.00 55.00 44.00 49.63
8 1374 31102361 ระพีพันธ์ รักษา 44.00 46.00 60.00 35.00 42.50 46.00 50.00 32.00 44.44
9 1375 31102362 สมเกียรติ ลายสนธิ์ 76.00 54.00 55.00 80.00 50.00 71.20 70.00 72.00 66.03
10 1376 31102363 สิริยากร ตระกูลรัมย์ 60.00 58.00 52.50 45.00 47.50 65.10 50.00 64.00 55.26
11 1377 31102364 สุธิดา กุรัมย์ 36.00 50.00 55.00 45.00 42.50 49.60 60.00 56.00 49.26
12 1378 31102365 สุพิณญา คล้องไชย 36.00 60.00 37.50 65.00 32.50 49.60 45.00 48.00 46.70
13 1379 31102366 เสฎฐวุฒิ เพชรเลิศ 52.00 50.00 62.50 65.00 47.50 74.80 50.00 48.00 56.23
14 1380 31102367 อนิรุธ กิรัมย์ 30.00 44.00 47.50 65.00 40.00 60.40 25.00 36.00 43.49