1031010049   จำนวน    19 คน
O-NET  54 ประถมปีที่ 6  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
สาระ s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68  
MAX 60.00 58.00 35.00 75.00 50.00 65.10 55.00 68.00  
MEAN 36.21 39.58 23.55 45.79 30.39 48.04 37.11 45.47 38.27
MIN 18.00 22.00 12.50 20.00 12.50 26.60 15.00 24.00  
ที่ แถว code name s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68 AVG
1 1290 31104122 กมลชนก โกศลศุภลักษณ์ 30.00 50.00 35.00 65.00 27.50 61.50 50.00 56.00 46.88
2 1291 31104123 เจษฎา โพธิ์มี 36.00 54.00 32.50 75.00 40.00 57.90 50.00 36.00 47.67
3 1292 31104124 ชฎาพร พรามจร 30.00 24.00 15.00 60.00 32.50 44.60 35.00 32.00 34.14
4 1293 31104125 ณัฐพงศ์ บูชารัมย์ 26.00 26.00 20.00 70.00 22.50 30.20 20.00 28.00 30.34
5 1294 31104126 ณัฐพงษ์ เครือวัลย์ 26.00 26.00 20.00 40.00 27.50 26.60 30.00 24.00 27.51
6 1295 31104127 ณัฐวุฒิ พิมพ์จันทร์ 50.00 50.00 12.50 50.00 32.50 62.60 45.00 48.00 43.83
7 1296 31104128 นนทิชา เจือจันทร์ 58.00 58.00 27.50 45.00 37.50 54.30 50.00 68.00 49.79
8 1297 31104129 นวลนิล หนูสุวรรณ์ 26.00 34.00 15.00 40.00 22.50 36.30 15.00 48.00 29.60
9 1298 31104130 บุรานนท์ เครือวัลย์ 18.00 40.00 20.00 25.00 17.50 39.90 30.00 40.00 28.80
10 1299 31104131 พิเชษฐ์ เติมงาม 32.00 34.00 15.00 25.00 17.50 34.90 30.00 60.00 31.05
11 1300 31104132 พีรพงษ์ เจือจันทร์ 22.00 28.00 17.50 20.00 30.00 54.00 35.00 32.00 29.81
12 1301 31104133 พีรพล พลกัณฑ์ 30.00 22.00 25.00 40.00 45.00 42.10 40.00 56.00 37.51
13 1302 31104134 วัชระ บัวจูม 46.00 46.00 30.00 40.00 40.00 51.80 50.00 52.00 44.48
14 1303 31104135 สันติภาพ มีทรัพย์ 56.00 40.00 27.50 45.00 20.00 50.70 35.00 32.00 38.27
15 1304 31104136 สุธิดา คำผม 44.00 36.00 25.00 40.00 50.00 47.10 55.00 52.00 43.64
16 1305 31104137 สุนิดา มาลาอุ่น 60.00 54.00 35.00 50.00 37.50 65.10 40.00 60.00 50.20
17 1306 31104138 สุพรรณษา แสนละเอียด 42.00 54.00 25.00 70.00 37.50 64.00 55.00 48.00 49.44
18 1307 31104139 อารยา เครือวัลย์ 26.00 34.00 22.50 45.00 27.50 44.60 35.00 48.00 35.33
19 1308 31104140 อิสระภาพ มั่นหมาย 30.00 42.00 27.50 25.00 12.50 44.60 5.00 44.00 28.82