1031010048   จำนวน    17 คน
O-NET  54 ประถมปีที่ 6  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
สาระ s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68  
MAX 90.00 66.00 57.50 90.00 82.50 57.90 50.00 56.00  
MEAN 59.76 60.94 46.91 76.18 56.32 42.40 34.12 34.12 51.34
MIN 12.00 54.00 22.50 60.00 32.50 23.00 20.00 16.00  
ที่ แถว code name s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68 AVG
1 1273 31104105 จุรีพร ราศรีพรมบุตร 78.00 54.00 50.00 90.00 62.50 28.80 35.00 40.00 54.79
2 1274 31104106 ชลสิทธิ์ วงเวียน 86.00 62.00 55.00 85.00 77.50 39.60 30.00 32.00 58.39
3 1275 31104107 ณัฐพงษ์ สุขโชค 78.00 56.00 52.50 70.00 72.50 24.10 25.00 20.00 49.76
4 1276 31104108 ธัญญารัตน์ ศรีสัจจาพิวัฒน์ 90.00 66.00 47.50 80.00 60.00 41.00 35.00 40.00 57.44
5 1277 31104109 ธีรชัย บัวทอง 34.00 64.00 35.00 60.00 47.50 43.50 20.00 20.00 40.50
6 1278 31104110 พีรภัทร ทองแมน 20.00 60.00 27.50 60.00 32.50 52.90 40.00 24.00 39.61
7 1279 31104111 เพิ่มศิริ ดาศรี 40.00 58.00 22.50 75.00 55.00 57.90 45.00 56.00 51.17
8 1280 31104112 ไพลิน บำรุงรัมย์ 40.00 64.00 45.00 70.00 45.00 49.60 35.00 44.00 49.08
9 1281 31104113 ภัทราภรณ์ สำเร็จรัมย์ 66.00 56.00 52.50 75.00 45.00 34.90 35.00 40.00 50.55
10 1282 31104114 มณีรัตน์ กลั้งพิมาย 52.00 64.00 57.50 85.00 57.50 56.80 45.00 32.00 56.23
11 1283 31104115 รุ่งอรุณ สุขมั่น 86.00 64.00 55.00 85.00 82.50 47.10 30.00 32.00 60.20
12 1284 31104116 วนิดา เข็มทอง 70.00 62.00 50.00 85.00 72.50 55.40 30.00 40.00 58.11
13 1285 31104117 วิษณุกรณ์ วงเวียน 78.00 64.00 50.00 75.00 50.00 50.70 50.00 48.00 58.21
14 1286 31104118 วุฒินันท์ สำเร็จรัมย์ 78.00 66.00 52.50 65.00 65.00 23.00 35.00 20.00 50.56
15 1287 31104119 สโรชา ปะนุรัมย์ 68.00 56.00 52.50 75.00 55.00 44.60 45.00 48.00 55.51
16 1288 31104120 สุภาภรณ์ วงเวียน 12.00 54.00 55.00 75.00 42.50 28.80 25.00 28.00 40.04
17 1289 31104121 สุระโชค บำรุงรักษ์ 40.00 66.00 37.50 85.00 35.00 42.10 20.00 16.00 42.70