1031010045   จำนวน    17 คน
O-NET  54 ประถมปีที่ 6  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
สาระ s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68  
MAX 76.00 78.00 70.00 70.00 55.00 69.80 65.00 68.00  
MEAN 56.71 51.18 46.18 49.71 44.41 48.46 34.71 43.76 46.89
MIN 24.00 36.00 27.50 35.00 22.50 16.90 10.00 20.00  
ที่ แถว code name s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68 AVG
1 1176 31103596 กุลสตรี อุ้มรัมย์ 74.00 70.00 52.50 50.00 47.50 64.00 65.00 64.00 60.88
2 1177 31103597 จริยานันท์ โอทารัมย์ 54.00 50.00 52.50 60.00 50.00 65.10 30.00 52.00 51.70
3 1178 31103598 จิรายุทธ ปะโคทัง 46.00 42.00 35.00 50.00 40.00 56.80 35.00 28.00 41.60
4 1179 31103599 ชณายุทธ เอี่ยมรัมย์ 76.00 50.00 70.00 45.00 45.00 68.70 15.00 56.00 53.21
5 1180 31103600 ชินวัชร์ โรมรัมย์ 60.00 44.00 52.50 50.00 22.50 16.90 40.00 28.00 39.24
6 1181 31103601 ณรงค์พันธ์ ประจันต์ 66.00 54.00 37.50 50.00 30.00 47.10 40.00 40.00 45.58
7 1182 31103602 นิรุต อุ่นรักษา 72.00 48.00 50.00 35.00 55.00 38.50 20.00 20.00 42.31
8 1183 31103603 บริพัตร คอนคำ 38.00 36.00 27.50 55.00 40.00 42.40 10.00 36.00 35.61
9 1184 31103604 พรศิริ ดัดถุยาวัตร์ 50.00 62.00 45.00 45.00 37.50 52.90 40.00 44.00 47.05
10 1185 31103605 พิณธิรา ปลื้มรัมย์ 58.00 78.00 57.50 70.00 47.50 64.00 60.00 68.00 62.88
11 1186 31103606 ไพลิน สะอื้นรัมย์ 58.00 46.00 52.50 60.00 50.00 50.70 35.00 64.00 52.02
12 1187 31103607 ภูผา อาบรัมย์ 68.00 54.00 40.00 45.00 47.50 44.60 45.00 40.00 48.01
13 1188 31103608 ลัดดาวัลย์ เอี่ยมรัมย์ 46.00 48.00 47.50 45.00 45.00 44.60 20.00 56.00 44.01
14 1189 31103609 วันวิสา ประยูรรัมย์ 72.00 56.00 55.00 55.00 52.50 43.50 35.00 48.00 52.13
15 1190 31103610 วิไลพร อำพรรัมย์ 24.00 44.00 27.50 45.00 50.00 27.70 30.00 32.00 35.02
16 1191 31103611 สนธิ อาบรัมย์ 28.00 40.00 35.00 40.00 40.00 26.60 25.00 20.00 31.82
17 1192 31103612 อานันท์ เกรัมย์ 74.00 48.00 47.50 45.00 55.00 69.80 45.00 48.00 54.04