1031010041   จำนวน    9 คน
O-NET  54 ประถมปีที่ 6  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
สาระ s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68  
MAX 68.00 74.00 67.50 90.00 50.00 71.20 65.00 84.00  
MEAN 49.33 48.44 34.44 57.78 35.28 60.49 48.33 55.11 48.65
MIN 24.00 28.00 15.00 20.00 22.50 31.60 25.00 28.00  
ที่ แถว code name s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68 AVG
1 1099 31101811 เขมอักษร แทนจะโป๊ะ 54.00 54.00 22.50 60.00 22.50 57.90 55.00 60.00 48.24
2 1100 31101812 เทวา พะวิขุณี 44.00 50.00 20.00 65.00 32.50 68.70 40.00 60.00 47.52
3 1101 31101813 ธงชัยวัฒน์ นามหินกอง 24.00 42.00 15.00 20.00 27.50 67.60 25.00 44.00 33.14
4 1102 31101814 นพพล จุปะมัดตัง 36.00 28.00 37.50 55.00 25.00 31.60 45.00 28.00 35.76
5 1103 31101815 รัตน์ติญาดา จั้นพลแสน 66.00 36.00 20.00 60.00 37.50 56.80 55.00 44.00 46.91
6 1104 31101816 วิไลวรรณ โตโส 48.00 48.00 30.00 50.00 35.00 69.80 45.00 56.00 47.73
7 1105 31101817 วุฒินันท์ นาชัย 40.00 32.00 30.00 50.00 37.50 71.20 50.00 40.00 43.84
8 1106 31101818 อรรถชัย พรมลี 64.00 72.00 67.50 70.00 50.00 60.40 55.00 84.00 65.36
9 1107 31101819 อัจฉราพร อุดมศรี 68.00 74.00 67.50 90.00 50.00 60.40 65.00 80.00 69.36