1031010040   จำนวน    9 คน
O-NET  54 ประถมปีที่ 6  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
สาระ s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68  
MAX 54.00 72.00 47.50 60.00 47.50 79.50 65.00 68.00  
MEAN 42.00 46.00 29.72 36.67 37.50 57.47 45.56 55.56 43.81
MIN 20.00 30.00 15.00 15.00 25.00 41.00 25.00 36.00  
ที่ แถว code name s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68 AVG
1 1090 31101802 กุสุมาพร เคนคำ 54.00 46.00 35.00 20.00 40.00 54.30 55.00 64.00 46.04
2 1091 31101803 ชลลดา นบน้อม 54.00 68.00 47.50 35.00 40.00 61.50 55.00 60.00 52.63
3 1092 31101804 เดชา นบน้อม 38.00 30.00 20.00 25.00 25.00 41.00 25.00 36.00 30.00
4 1093 31101805 ธีรพล พึ่งตา 20.00 38.00 17.50 50.00 42.50 48.20 40.00 60.00 39.52
5 1094 31101806 นันทิยา จองคำ 26.00 38.00 37.50 15.00 35.00 59.00 50.00 60.00 40.06
6 1095 31101807 เพชรลดา หนุนนาค 46.00 72.00 37.50 45.00 37.50 60.40 65.00 64.00 53.42
7 1096 31101808 วิภาพร กำจอน 50.00 42.00 27.50 55.00 47.50 65.10 40.00 68.00 49.39
8 1097 31101809 สโรชา จีนรัมย์ 44.00 38.00 15.00 25.00 30.00 48.20 35.00 36.00 33.90
9 1098 31101810 สิทธิชัย คำเมือง 46.00 42.00 30.00 60.00 40.00 79.50 45.00 52.00 49.31