1031010039   จำนวน    4 คน
O-NET  54 ประถมปีที่ 6  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
สาระ s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68  
MAX 46.00 62.00 35.00 50.00 42.50 72.30 55.00 52.00  
MEAN 31.50 50.00 27.50 46.25 38.13 62.40 46.25 44.00 43.25
MIN 24.00 40.00 20.00 40.00 32.50 55.40 35.00 28.00  
ที่ แถว code name s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68 AVG
1 1086 31101798 เถลิงเกียรติ ศิลาชัย 46.00 40.00 25.00 50.00 42.50 56.80 45.00 44.00 43.66
2 1087 31101799 บุษผา เรียนไธสง 24.00 62.00 35.00 40.00 32.50 72.30 55.00 52.00 46.60
3 1088 31101800 พิชัยวุฒิ สาลี 24.00 46.00 20.00 50.00 37.50 55.40 35.00 52.00 39.99
4 1089 31101801 วิทวัส แสงวาโท 32.00 52.00 30.00 45.00 40.00 65.10 50.00 28.00 42.76