1031010038   จำนวน    15 คน
O-NET  54 ประถมปีที่ 6  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
สาระ s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68  
MAX 42.00 56.00 32.50 50.00 40.00 57.90 55.00 60.00  
MEAN 30.67 38.53 22.00 35.33 26.33 45.49 33.67 39.20 33.90
MIN 18.00 16.00 15.00 20.00 12.50 28.80 20.00 12.00  
ที่ แถว code name s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68 AVG
1 1071 31101783 กันตชาติ คะรัมย์ 42.00 46.00 25.00 35.00 27.50 47.10 35.00 56.00 39.20
2 1072 31101784 กันตะนา คะรัมย์ 32.00 40.00 17.50 40.00 20.00 39.90 25.00 48.00 32.80
3 1073 31101785 ธนพล เชียงรัมย์ 32.00 44.00 15.00 35.00 40.00 51.80 35.00 36.00 36.10
4 1074 31101786 ธิติพงษ์ เวชพันธ์ 28.00 44.00 15.00 35.00 40.00 51.80 25.00 36.00 34.35
5 1075 31101787 นรินทร์ ชินภักดี 26.00 24.00 32.50 40.00 17.50 42.10 25.00 32.00 29.89
6 1076 31101788 นฤมล คะรัมย์ 28.00 26.00 25.00 25.00 20.00 47.10 30.00 36.00 29.64
7 1077 31101789 นัทฌา สัมพันธกุล 18.00 32.00 17.50 25.00 22.50 32.70 55.00 12.00 26.84
8 1078 31101790 บัณฑิตา โสขุนทด 28.00 54.00 30.00 40.00 22.50 49.30 40.00 40.00 37.98
9 1079 31101791 ภูวรินทร์ สมร่าง 26.00 24.00 20.00 40.00 12.50 43.20 35.00 36.00 29.59
10 1080 31101792 ริศรา สาระปัญญา 28.00 48.00 32.50 35.00 27.50 54.30 30.00 36.00 36.41
11 1081 31101793 วนิชชา เพียโคตร 38.00 56.00 20.00 50.00 40.00 57.90 45.00 60.00 45.86
12 1082 31101794 วริศริยา ช่องงาม 36.00 44.00 22.50 40.00 25.00 42.10 40.00 48.00 37.20
13 1083 31101795 วีรพล จงใจงาม 30.00 16.00 22.50 20.00 30.00 28.80 20.00 24.00 23.91
14 1084 31101796 สุทธิรักษ์ คงชูดี 34.00 36.00 15.00 35.00 27.50 54.30 45.00 40.00 35.85
15 1085 31101797 อานนท์ วิมลรักษา 34.00 44.00 20.00 35.00 22.50 39.90 20.00 48.00 32.92