1031010036   จำนวน    5 คน
O-NET  54 ประถมปีที่ 6  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
สาระ s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68  
MAX 44.00 38.00 42.50 55.00 35.00 59.00 30.00 52.00  
MEAN 34.40 32.00 29.50 35.00 28.00 47.04 23.00 43.20 34.02
MIN 26.00 22.00 17.50 15.00 22.50 30.20 20.00 36.00  
ที่ แถว code name s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68 AVG
1 1025 31104308 กิตติธัช เจียมรัมย์ 34.00 22.00 17.50 20.00 35.00 50.70 20.00 36.00 29.40
2 1026 31104309 ภิญโญ กุมรัมย์ 36.00 38.00 32.50 15.00 32.50 30.20 30.00 44.00 32.27
3 1027 31104310 สายพิณ อินทรกำแหง 44.00 36.00 30.00 55.00 22.50 59.00 20.00 52.00 39.81
4 1028 31104311 สุกฤษฎิ์ อินทรกำแหง 32.00 30.00 42.50 45.00 25.00 43.50 20.00 40.00 34.75
5 1029 31104312 สุนิษา กุมรัมย์ 26.00 34.00 25.00 40.00 25.00 51.80 25.00 44.00 33.85