1031010035   จำนวน    8 คน
O-NET  54 ประถมปีที่ 6  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
สาระ s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68  
MAX 60.00 44.00 32.50 90.00 37.50 51.80 60.00 48.00  
MEAN 39.00 31.00 27.81 63.13 26.56 34.39 32.50 37.50 36.49
MIN 20.00 22.00 17.50 50.00 20.00 14.40 10.00 28.00  
ที่ แถว code name s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68 AVG
1 1017 31104299 ขนิษฐ อินัง 20.00 26.00 30.00 55.00 37.50 31.30 20.00 28.00 30.98
2 1018 31104300 จีระศักดิ์ พิมพ์สุวรรณ์ 26.00 30.00 30.00 65.00 27.50 14.40 40.00 40.00 34.11
3 1019 31104301 ธีรภัทร เจกรัมย์ 60.00 44.00 32.50 60.00 32.50 26.60 45.00 32.00 41.58
4 1020 31104302 ประพันธ์ สินชัยศรี 48.00 40.00 22.50 70.00 22.50 51.80 60.00 48.00 45.35
5 1021 31104303 ประวิทย์ จิตรัมย์ 20.00 22.00 30.00 60.00 20.00 36.30 10.00 28.00 28.29
6 1022 31104304 พรทิพย์ จริตรัมย์ 46.00 34.00 32.50 90.00 22.50 43.50 15.00 36.00 39.94
7 1023 31104306 วันวิสา นครศรี 50.00 26.00 17.50 50.00 30.00 37.40 30.00 44.00 35.61
8 1024 31104307 สมรรถชัย นารี 42.00 26.00 27.50 55.00 20.00 33.80 40.00 44.00 36.04