1031010031   จำนวน    12 คน
O-NET  54 ประถมปีที่ 6  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
สาระ s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68  
MAX 92.00 72.00 75.00 90.00 70.00 85.60 75.00 92.00  
MEAN 63.50 57.17 62.08 75.00 53.54 67.53 59.17 77.33 64.41
MIN 34.00 38.00 50.00 50.00 40.00 54.30 40.00 64.00  
ที่ แถว code name s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68 AVG
1 877 31104041 กมลเทพ อพรรัมย์ 34.00 52.00 52.50 70.00 52.50 67.60 55.00 68.00 56.45
2 878 31104042 คมสัน แสวงแก้ว 44.00 70.00 72.50 65.00 55.00 71.20 75.00 72.00 65.59
3 879 31104043 คริสมัน ปุลันรัมย์ 46.00 60.00 72.50 50.00 57.50 55.40 45.00 64.00 56.30
4 880 31104044 จิรพันธ์ อักษรณรงค์ 80.00 38.00 52.50 80.00 40.00 59.00 60.00 92.00 62.69
5 881 31104045 เจนจิรา ปักษารัมย์ 92.00 60.00 50.00 90.00 42.50 59.00 70.00 92.00 69.44
6 882 31104046 ชาคริต กุมรัมย์ 80.00 62.00 50.00 90.00 57.50 78.40 65.00 68.00 68.86
7 883 31104047 ณรงค์เดช ปะลุวัรัมย์ 72.00 60.00 75.00 60.00 70.00 82.00 75.00 68.00 70.25
8 884 31104049 ธีรพัฒน์ ไชยศรีรัมย์ 52.00 58.00 55.00 75.00 65.00 65.10 40.00 68.00 59.76
9 885 31104050 พิสิษฐ์ ปุลันรัมย์ 54.00 72.00 70.00 85.00 55.00 85.60 60.00 92.00 71.70
10 886 31104051 ศุภชัย อุรีรัมย์ 58.00 48.00 72.50 85.00 40.00 61.50 55.00 88.00 63.50
11 887 31104052 สุขสันต์ กองไตร 58.00 54.00 55.00 75.00 42.50 71.20 65.00 80.00 62.59
12 888 31104053 อนุสรา โกติรัมย์ 92.00 52.00 67.50 75.00 65.00 54.30 45.00 76.00 65.85