1031010030   จำนวน    18 คน
O-NET  54 ประถมปีที่ 6  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
สาระ s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68  
MAX 90.00 76.00 67.50 90.00 42.50 78.40 70.00 92.00  
MEAN 80.22 64.89 51.39 65.56 33.61 67.90 61.11 84.22 63.61
MIN 38.00 44.00 37.50 40.00 22.50 54.30 30.00 56.00  
ที่ แถว code name s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68 AVG
1 859 31104023 เกียรติศักดิ์ เดชารัมย์ 90.00 64.00 47.50 60.00 42.50 64.00 70.00 88.00 65.75
2 860 31104024 เขตโสภณ โอชารัมย์ 74.00 66.00 42.50 40.00 37.50 65.10 70.00 56.00 56.39
3 861 31104025 จักรกฤษณ์ บุสดี 38.00 60.00 40.00 60.00 25.00 59.00 30.00 64.00 47.00
4 862 31104026 จันจิรา การณ์ดี 90.00 48.00 45.00 70.00 30.00 75.90 65.00 92.00 64.49
5 863 31104027 จารุวรรณ มากะเต 90.00 44.00 45.00 70.00 35.00 68.70 55.00 80.00 60.96
6 864 31104028 จินดารัตน์ บัวปลั่ง 90.00 64.00 45.00 75.00 30.00 75.90 65.00 92.00 67.11
7 865 31104029 มนตรี นครรัมย์ 84.00 72.00 67.50 85.00 42.50 62.60 65.00 92.00 71.33
8 866 31104030 เมทาสิทธิ์ นุกิจรัมย์ 76.00 76.00 67.50 65.00 35.00 75.90 65.00 92.00 69.05
9 867 31104031 ลัดดา แผ่นทอง 78.00 76.00 55.00 60.00 32.50 72.30 60.00 80.00 64.22
10 868 31104032 วรายุส ภูทองทิพย์ 78.00 52.00 55.00 50.00 30.00 72.30 60.00 80.00 59.66
11 869 31104033 วีรวัฒน์ สุขรินทร์ 74.00 62.00 40.00 65.00 35.00 75.90 50.00 92.00 61.74
12 870 31104034 ศุภชัย จินรัมย์ 78.00 66.00 47.50 65.00 37.50 68.70 65.00 72.00 62.46
13 871 31104035 สัจจา เหล็กกลาง 88.00 76.00 52.50 40.00 35.00 54.30 60.00 76.00 60.23
14 872 31104036 สุพจน์ โจดรัมย์ 78.00 66.00 45.00 60.00 25.00 54.30 65.00 92.00 60.66
15 873 31104037 สุพิชญา เนาวสุข 88.00 74.00 57.50 80.00 35.00 75.90 65.00 92.00 70.92
16 874 31104038 อภิรักษ์ เกรัมย์ 70.00 54.00 37.50 55.00 22.50 59.00 60.00 92.00 56.25
17 875 31104039 อัมรินทร์ คำสี 90.00 74.00 67.50 90.00 40.00 78.40 65.00 92.00 74.61
18 876 31104040 อุบลวรรณ ขันอาสา 90.00 74.00 67.50 90.00 35.00 64.00 65.00 92.00 72.19