1031010029   จำนวน    10 คน
O-NET  54 ประถมปีที่ 6  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
สาระ s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68  
MAX 70.00 68.00 40.00 95.00 52.50 65.10 50.00 56.00  
MEAN 59.60 47.00 29.00 79.00 43.75 61.44 39.00 43.60 50.30
MIN 36.00 26.00 12.50 40.00 20.00 54.30 25.00 24.00  
ที่ แถว code name s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68 AVG
1 849 31105514 เกรียงไกร หาญประโคน 36.00 26.00 12.50 40.00 40.00 54.30 50.00 24.00 35.35
2 850 31105515 ธัญญารัตน์ โกรัมย์ 66.00 68.00 20.00 95.00 20.00 65.10 25.00 56.00 51.89
3 851 31105516 ธันวา ตรีประโคน 56.00 64.00 32.50 85.00 37.50 62.60 35.00 44.00 52.08
4 852 31105517 นที ปันรัมย์ 66.00 36.00 32.50 90.00 50.00 62.60 40.00 44.00 52.64
5 853 31105518 นราธิป ประนมรัมย์ 70.00 40.00 15.00 70.00 47.50 62.60 40.00 44.00 48.64
6 854 31105519 นัฐพงศ์ แป้นทอง 62.00 54.00 40.00 90.00 50.00 62.60 40.00 52.00 56.33
7 855 31105520 เปรมกมล บุญรัมย์ 70.00 52.00 37.50 95.00 45.00 61.50 40.00 44.00 55.63
8 856 31105521 ศักดิ์ธวงศ์ ปุสารัมย์ 54.00 40.00 37.50 90.00 52.50 61.50 40.00 40.00 51.94
9 857 31105522 อธิติยา สีตวัน 58.00 52.00 32.50 85.00 47.50 62.60 40.00 44.00 52.70
10 858 31105523 อนุชา มหาวงศ์ 58.00 38.00 30.00 50.00 47.50 59.00 40.00 44.00 45.81