1031010027   จำนวน    27 คน
O-NET  54 ประถมปีที่ 6  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
สาระ s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68  
MAX 94.00 72.00 70.00 90.00 82.50 85.60 70.00 88.00  
MEAN 79.41 68.15 58.61 67.04 62.69 69.46 57.78 73.04 67.02
MIN 48.00 62.00 47.50 35.00 42.50 36.30 30.00 56.00  
ที่ แถว code name s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68 AVG
1 806 31103996 กุลธิดา บัณฑิตรัมย์ 90.00 70.00 57.50 65.00 82.50 36.30 60.00 84.00 68.16
2 807 31103997 จักรี บูชารัมย์ 90.00 70.00 65.00 70.00 75.00 47.10 65.00 84.00 70.76
3 808 31103998 จันจิรา โจมรัมย์ 62.00 66.00 65.00 75.00 75.00 60.40 50.00 64.00 64.67
4 809 31103999 จันทนิภา คะเรรัมย์ 66.00 62.00 67.50 80.00 57.50 60.40 55.00 68.00 64.55
5 810 31104000 ทัตติยะ วงศ์ลำดวนกิจ 48.00 62.00 57.50 70.00 47.50 53.20 50.00 56.00 55.52
6 811 31104001 ธารทิพย์ หลับรัมย์ 86.00 70.00 70.00 70.00 52.50 54.30 50.00 72.00 65.60
7 812 31104002 นิติภูมิ โอทารัมย์ 88.00 70.00 65.00 75.00 70.00 78.40 60.00 88.00 74.30
8 813 31104003 ปกรณ์ ปันรัมย์ 94.00 68.00 65.00 75.00 65.00 78.40 60.00 68.00 71.67
9 814 31104004 ปฏิภาณ ปันรัมย์ 76.00 70.00 60.00 75.00 57.50 71.20 55.00 72.00 67.09
10 815 31104005 รินนรี เดชพระ 62.00 64.00 65.00 90.00 62.50 60.40 55.00 84.00 67.86
11 816 31104006 ฤทธิดล ศราวรณ์ 66.00 62.00 65.00 90.00 52.50 60.40 60.00 72.00 65.99
12 817 31104007 วัชรินทร์ บุรินรัมย์ 50.00 70.00 70.00 60.00 77.50 46.80 35.00 60.00 58.66
13 818 31104008 วันเพ็ญ ประวรรณรัมย์ 86.00 68.00 70.00 65.00 55.00 42.40 30.00 76.00 61.55
14 819 31104009 ศรสวรรค์ ตะวันหะ 94.00 70.00 57.50 55.00 75.00 85.60 65.00 84.00 73.26
15 820 31104010 ศรายุทธ เปลื่องรัมย์ 74.00 68.00 50.00 60.00 72.50 85.60 65.00 64.00 67.39
16 821 31104011 ศศิวิมล อุสาห์รัมย์ 82.00 64.00 50.00 50.00 42.50 79.50 65.00 72.00 63.13
17 822 31104012 สกุลรัตน์ คาโส 82.00 72.00 50.00 50.00 52.50 79.50 55.00 76.00 64.63
18 823 31104013 สุนิสา เรียรัมย์ 90.00 72.00 52.50 75.00 55.00 83.10 60.00 76.00 70.45
19 824 31104014 สุพรรษา บุญอ่ำ 74.00 72.00 52.50 75.00 62.50 83.10 65.00 68.00 69.01
20 825 31104015 สุรินทร์ เหมือนโลวงศ์ 74.00 68.00 55.00 70.00 42.50 85.60 55.00 72.00 65.26
21 826 31104016 อนัตตฌา ปุลันรัมย์ 90.00 72.00 52.50 80.00 60.00 83.10 70.00 76.00 72.95
22 827 31104017 อภิญญา ปุลันรัมย์ 82.00 70.00 52.50 75.00 52.50 79.50 65.00 76.00 69.06
23 828 31104018 อรอนงค์ เทียมพล 90.00 70.00 55.00 35.00 57.50 67.60 60.00 72.00 63.39
24 829 31104019 อัจฉราพร ปราณีตรัมย์ 90.00 64.00 50.00 60.00 77.50 78.40 65.00 68.00 69.11
25 830 31104020 อาคม ประทินรัมย์ 90.00 70.00 55.00 40.00 80.00 85.60 65.00 80.00 70.70
26 831 31104021 อาทิศ แสงทอง 90.00 68.00 60.00 65.00 70.00 85.60 60.00 76.00 71.83
27 832 31104022 อุกฤช ปุลันรัมย์ 78.00 68.00 47.50 60.00 62.50 64.00 60.00 64.00 63.00