1031010026   จำนวน    12 คน
O-NET  54 ประถมปีที่ 6  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
สาระ s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68  
MAX 66.00 66.00 52.50 75.00 47.50 72.30 70.00 80.00  
MEAN 47.17 49.67 32.71 53.75 40.83 63.42 47.92 58.33 49.22
MIN 26.00 30.00 15.00 30.00 30.00 50.70 10.00 40.00  
ที่ แถว code name s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68 AVG
1 794 31102930 กฤตพร จะชานรัมย์ 66.00 54.00 25.00 75.00 47.50 65.10 70.00 76.00 59.83
2 795 31102931 กิตติมา จริตรัมย์ 52.00 50.00 47.50 65.00 42.50 50.70 50.00 44.00 50.21
3 796 31102932 ชลลดา รักสูงเนิน 26.00 36.00 37.50 60.00 37.50 56.80 45.00 48.00 43.35
4 797 31102933 ณวัติ บำรุงแคว้น 52.00 56.00 30.00 65.00 42.50 59.00 45.00 60.00 51.19
5 798 31102934 ณัฐญา เฉลียวสิน 46.00 66.00 27.50 50.00 47.50 72.30 50.00 68.00 53.41
6 799 31102936 นฤมล การรัมย์ 52.00 36.00 30.00 30.00 45.00 66.20 50.00 52.00 45.15
7 800 31102937 เบญญาภา จารึกรัมย์ 46.00 62.00 42.50 65.00 32.50 71.20 50.00 64.00 54.15
8 801 31102938 ปริญญา ชัยสีมา 52.00 66.00 52.50 70.00 37.50 71.20 55.00 80.00 60.52
9 802 31102940 พิทักษ์ บุตรธิยากลัด 36.00 30.00 15.00 35.00 30.00 50.70 50.00 44.00 36.34
10 803 31102941 วรรณี เจียกรัมย์ 32.00 34.00 30.00 35.00 40.00 59.00 10.00 40.00 35.00
11 804 31102942 วันวิสา เจริญรัมย์ 42.00 60.00 27.50 40.00 42.50 71.20 55.00 64.00 50.27
12 805 31102943 สุธิดา จะแรมรัมย์ 64.00 46.00 27.50 55.00 45.00 67.60 45.00 60.00 51.26