1031010023   จำนวน    15 คน
O-NET  54 ประถมปีที่ 6  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
สาระ s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68  
MAX 66.00 68.00 67.50 85.00 52.50 78.40 75.00 72.00  
MEAN 39.33 43.60 32.00 48.33 37.00 56.13 42.00 47.20 43.20
MIN 20.00 20.00 15.00 15.00 22.50 34.90 15.00 20.00  
ที่ แถว code name s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68 AVG
1 726 31102860 กานดาวศรี กองสินแก้ว 54.00 46.00 20.00 75.00 40.00 74.80 35.00 72.00 52.10
2 727 31102861 ไตรภพ มะโนบาล 24.00 20.00 27.50 15.00 25.00 41.00 25.00 44.00 27.69
3 728 31102862 ธนพล นาคละออ 26.00 52.00 22.50 50.00 27.50 48.20 40.00 32.00 37.27
4 729 31102863 นฤมล ยินดีรัมย์ 34.00 30.00 42.50 35.00 22.50 34.90 30.00 32.00 32.61
5 730 31102864 นุชนาถ เจิงรัมย์ 66.00 68.00 67.50 85.00 52.50 78.40 65.00 72.00 69.30
6 731 31102865 ปัญญา คิดงาม 26.00 48.00 30.00 55.00 37.50 65.10 70.00 36.00 45.95
7 732 31102866 ปิยฉัตร แนมขุนทด 62.00 62.00 35.00 45.00 42.50 56.80 50.00 60.00 51.66
8 733 31102867 มงคล กันสุมาโส 42.00 40.00 40.00 50.00 35.00 42.40 20.00 36.00 38.17
9 734 31102868 มินตรา ผิวผ่อง 44.00 36.00 40.00 50.00 47.50 78.40 45.00 68.00 51.11
10 735 31102869 วัลธาลินี บัวหอม 34.00 42.00 22.50 50.00 47.50 74.80 60.00 48.00 47.35
11 736 31102870 วัลลานภา บัวหอม 54.00 52.00 42.50 55.00 37.50 54.30 75.00 60.00 53.79
12 737 31102871 ศราวุฒิ ผันอากาศ 20.00 36.00 22.50 35.00 35.00 49.30 20.00 52.00 33.73
13 738 31102872 สุรินทร ยิงรัมย์ 32.00 46.00 15.00 60.00 37.50 54.30 40.00 44.00 41.10
14 739 31102873 สุริยนต์ ยิงรัมย์ 34.00 44.00 27.50 35.00 42.50 51.80 40.00 20.00 36.85
15 740 31102874 อรพินท์ ใจรัมย์ 38.00 32.00 25.00 30.00 25.00 37.40 15.00 32.00 29.30