1031010020   จำนวน    9 คน
O-NET  54 ประถมปีที่ 6  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
สาระ s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68  
MAX 64.00 72.00 47.50 85.00 52.50 67.60 65.00 72.00  
MEAN 48.67 51.56 43.89 53.33 31.39 61.87 45.56 52.89 48.64
MIN 34.00 32.00 37.50 35.00 20.00 55.40 30.00 24.00  
ที่ แถว code name s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68 AVG
1 360 31103457 ตันติกร แนวขี้เหล็ก 34.00 42.00 40.00 50.00 20.00 57.90 50.00 64.00 44.74
2 361 31103458 ธัญชนก นาคทอง 38.00 50.00 42.50 40.00 25.00 60.40 30.00 40.00 40.74
3 362 31103459 ปริญญา วงษ์วิลา 58.00 32.00 37.50 60.00 32.50 56.50 40.00 48.00 45.56
4 363 31103460 มาลี ถินนอก 64.00 72.00 47.50 85.00 52.50 67.60 65.00 68.00 65.20
5 364 31103461 ศราวุธ ศักดิ์ศรีเท้า 50.00 64.00 45.00 40.00 25.00 64.00 65.00 68.00 52.63
6 365 31103462 ศศิพิมล ขันบุญ 62.00 52.00 45.00 60.00 22.50 55.40 35.00 60.00 48.99
7 366 31103463 ศิวพร นอนา 44.00 54.00 47.50 50.00 25.00 67.30 40.00 72.00 49.98
8 367 31103465 อานนท์ รักเพื่อน 34.00 48.00 45.00 35.00 40.00 62.60 40.00 24.00 41.08
9 368 31103466 อารียา โอทอง 54.00 50.00 45.00 60.00 40.00 65.10 45.00 32.00 48.89