1031010019   จำนวน    11 คน
O-NET  54 ประถมปีที่ 6  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
สาระ s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68  
MAX 64.00 62.00 57.50 75.00 50.00 68.70 65.00 64.00  
MEAN 50.18 40.55 46.14 47.27 30.45 49.69 32.27 43.27 42.48
MIN 38.00 22.00 40.00 25.00 17.50 30.20 10.00 24.00  
ที่ แถว code name s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68 AVG
1 349 31103446 กัญญารัตน์ จั้นพลแสน 60.00 62.00 57.50 55.00 50.00 60.40 30.00 64.00 54.86
2 350 31103447 เกศสิรินร์ จันทิมา 60.00 60.00 47.50 55.00 45.00 68.70 20.00 60.00 52.02
3 351 31103448 แก้วรุ้ง ตันสิงห์ 44.00 36.00 45.00 40.00 25.00 61.50 65.00 24.00 42.56
4 352 31103449 ณัฐพล จั้นพลแสน 50.00 44.00 40.00 55.00 25.00 48.20 30.00 44.00 42.02
5 353 31103450 ณัฐวุฒิ เหมสันต์ 38.00 38.00 50.00 45.00 30.00 41.00 30.00 52.00 40.50
6 354 31103451 พงษ์ศักดิ์ ดาวเรืองรัมย์ 64.00 34.00 47.50 45.00 17.50 37.40 35.00 28.00 38.55
7 355 31103452 พิทักษ์พงศ์ ศรีจันทร์แก้ว 44.00 32.00 45.00 25.00 27.50 30.20 20.00 32.00 31.96
8 356 31103453 พีท นามวิชัย 54.00 34.00 45.00 35.00 27.50 54.30 40.00 32.00 40.23
9 357 31103454 มนตรี มีศิลป์ 38.00 40.00 42.50 50.00 25.00 44.60 10.00 36.00 35.76
10 358 31103455 สุจิตรา หลักงาม 50.00 44.00 42.50 75.00 32.50 56.80 45.00 52.00 49.73
11 359 31103456 อมรรัตน์ กำจรเมนุกูล 50.00 22.00 45.00 40.00 30.00 43.50 30.00 52.00 39.06