1031010017   จำนวน    10 คน
O-NET  54 ประถมปีที่ 6  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
สาระ s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68  
MAX 76.00 72.00 77.50 75.00 47.50 65.10 70.00 72.00  
MEAN 65.60 54.60 60.75 67.00 39.50 48.29 42.50 46.80 53.13
MIN 54.00 44.00 47.50 55.00 32.50 36.30 30.00 32.00  
ที่ แถว code name s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68 AVG
1 313 31103423 ฐานมาศ วงค์คำจันทร์ 64.00 56.00 77.50 75.00 42.50 37.40 45.00 52.00 56.17
2 314 31103424 ณัฐิชา คะเรรัมย์ 72.00 50.00 67.50 75.00 47.50 49.60 35.00 48.00 55.58
3 315 31103425 ธัศมาภรณ์ คะเรรัมย์ 68.00 72.00 55.00 65.00 32.50 54.30 60.00 52.00 57.35
4 316 31103426 นัฐพงษ์ ดีรมรัมย์ 64.00 44.00 50.00 65.00 35.00 47.10 35.00 32.00 46.51
5 317 31103427 บารมี สนองหงอก 64.00 52.00 60.00 70.00 42.50 47.10 70.00 44.00 56.20
6 318 31103428 ภาสกร ล้อศักดิ์ประเสริฐ 60.00 52.00 47.50 65.00 35.00 38.50 40.00 36.00 46.75
7 319 31103429 วิภาวี อุดมพันธ์ 76.00 60.00 65.00 60.00 42.50 60.40 30.00 72.00 58.24
8 320 31103430 วิวดาว อุตมะโยธิน 62.00 52.00 67.50 70.00 42.50 47.10 30.00 60.00 53.89
9 321 31103431 ศิขรินธาร บุญเทศ 72.00 54.00 62.50 70.00 37.50 65.10 40.00 32.00 54.14
10 322 31103432 สุติมาพร ผลฤทธิ์ 54.00 54.00 55.00 55.00 37.50 36.30 40.00 40.00 46.48