1031010016   จำนวน    14 คน
O-NET  54 ประถมปีที่ 6  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
สาระ s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68  
MAX 84.00 76.00 67.50 90.00 70.00 78.40 70.00 88.00  
MEAN 69.86 59.86 57.86 71.07 54.29 64.67 56.43 68.86 62.86
MIN 50.00 40.00 45.00 45.00 45.00 44.60 20.00 40.00  
ที่ แถว code name s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68 AVG
1 299 31103409 จีรวรรณ มนต์ภิรมย์ 66.00 58.00 55.00 90.00 62.50 67.60 65.00 64.00 66.01
2 300 31103410 เดชนรินทร์ เหินศรี 64.00 40.00 57.50 60.00 55.00 49.60 65.00 64.00 56.89
3 301 31103411 ธวัธชัย สิงห์สูงเนิน 72.00 62.00 45.00 75.00 50.00 71.20 60.00 68.00 62.90
4 302 31103412 ธิดารัตน์ เหินศรี 64.00 68.00 50.00 85.00 55.00 78.40 65.00 80.00 68.17
5 303 31103413 บุศยมาส กิจนิยม 76.00 66.00 55.00 70.00 50.00 67.60 65.00 76.00 65.70
6 304 31103414 ปนัดดา บุบผาพร 80.00 66.00 67.50 65.00 45.00 71.20 70.00 88.00 69.09
7 305 31103415 ปิยฉัตร ศิขิรัมย์ 84.00 56.00 67.50 70.00 45.00 67.60 55.00 72.00 64.64
8 306 31103416 พรสุดา ศิลากุล 80.00 66.00 65.00 70.00 52.50 67.60 70.00 72.00 67.89
9 307 31103417 วุฒิชัย วิชุมา 50.00 40.00 60.00 55.00 47.50 49.60 20.00 40.00 45.26
10 308 31103418 สุจิตรา สวัสดี 76.00 60.00 57.50 75.00 50.00 60.40 65.00 76.00 64.99
11 309 31103419 สุวรรณภา จรัส 76.00 76.00 52.50 85.00 60.00 78.40 65.00 76.00 71.11
12 310 31103420 อทิตยา ปรือปรัง 66.00 68.00 57.50 90.00 70.00 74.80 60.00 64.00 68.79
13 311 31103421 อลิสา เลไธสง 52.00 60.00 57.50 60.00 65.00 56.80 35.00 48.00 54.29
14 312 31103422 อัษฎาวุธ โคสุวรรณ 72.00 52.00 62.50 45.00 52.50 44.60 30.00 76.00 54.33