1031010015   จำนวน    19 คน
O-NET  54 ประถมปีที่ 6  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
สาระ s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68  
MAX 60.00 64.00 40.00 80.00 55.00 77.00 65.00 72.00  
MEAN 37.79 41.89 26.71 43.42 31.05 46.44 34.47 43.16 38.12
MIN 16.00 26.00 15.00 25.00 17.50 15.80 15.00 12.00  
ที่ แถว code name s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68 AVG
1 280 31102840 กฤติยา ศิริมงคล 54.00 64.00 25.00 80.00 55.00 65.10 35.00 72.00 56.26
2 281 31102841 จักริน เทวรัตน์ 26.00 36.00 30.00 45.00 37.50 28.80 25.00 44.00 34.04
3 282 31102843 ฉัตรมงคล ชำรัมย์ 28.00 38.00 25.00 30.00 27.50 44.60 25.00 40.00 32.26
4 283 31102844 ชลาลัย จันทพิมล 50.00 28.00 35.00 65.00 37.50 64.00 30.00 64.00 46.69
5 284 31102845 ช่อผกา แก้วสุรินทร์ 18.00 30.00 20.00 35.00 27.50 15.80 25.00 40.00 26.41
6 285 31102846 ชัยทัตต์ จินดาศิริพันธ์ 20.00 48.00 20.00 50.00 40.00 49.60 45.00 28.00 37.58
7 286 31102847 ธีรวุฒิ บุญสอน 50.00 36.00 37.50 45.00 25.00 54.30 45.00 48.00 42.60
8 287 31102848 นนทวัฒน์ เขียวรัมย์ 44.00 28.00 20.00 25.00 30.00 27.70 15.00 28.00 27.21
9 288 31102849 พสุธาดล แกมรัมย์ 16.00 52.00 22.50 40.00 22.50 41.00 35.00 40.00 33.63
10 289 31102850 ภาสินี ไชยโคตร 60.00 54.00 40.00 60.00 30.00 48.20 65.00 64.00 52.65
11 290 31102851 มาลีวัลย์ ต้นจาน 60.00 44.00 37.50 60.00 30.00 55.40 55.00 72.00 51.74
12 291 31102852 วรานนท์ กรดรัมย์ 24.00 36.00 25.00 40.00 30.00 34.90 35.00 44.00 33.61
13 292 31102853 สุกัญญา ขันเสน 58.00 60.00 25.00 55.00 37.50 59.00 45.00 44.00 47.94
14 293 31102854 สุขสันต์ เสนศิลา 36.00 36.00 27.50 35.00 37.50 27.70 40.00 12.00 31.46
15 294 31102855 สุนิษา มาลาทอง 34.00 46.00 20.00 5.00 22.50 44.60 30.00 44.00 30.76
16 295 31102856 สุพัตรา ลูกเงาะ 38.00 26.00 30.00 40.00 17.50 49.30 15.00 36.00 31.48
17 296 31102857 สุรกิต เนาวิรัตน์ 24.00 44.00 25.00 40.00 22.50 47.10 20.00 36.00 32.33
18 297 31102858 อดิศักดิ์ บุญจันทร์ 36.00 30.00 15.00 45.00 25.00 48.20 25.00 40.00 33.02
19 298 31102859 อภิศักดิ์ ยืนรัมย์ 42.00 60.00 27.50 30.00 35.00 77.00 45.00 24.00 42.56