1031010014   จำนวน    10 คน
O-NET  54 ประถมปีที่ 6  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
สาระ s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68  
MAX 72.00 64.00 37.50 90.00 57.50 68.70 60.00 72.00  
MEAN 48.00 46.00 25.50 58.00 37.75 55.32 44.50 52.80 45.98
MIN 24.00 22.00 10.00 30.00 22.50 27.70 25.00 24.00  
ที่ แถว code name s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68 AVG
1 270 31102830 กิตติศักดิ์ คำชะนาม 36.00 34.00 10.00 45.00 30.00 68.70 45.00 64.00 41.59
2 271 31102831 ชนัฎตา สระภู 56.00 64.00 37.50 90.00 57.50 57.90 60.00 68.00 61.36
3 272 31102832 ตรีทเศศ บุญสอน 56.00 60.00 25.00 70.00 52.50 66.20 55.00 72.00 57.09
4 273 31102833 ธวัชชัย สุ่มมาตย์ 42.00 40.00 35.00 60.00 22.50 27.70 25.00 44.00 37.02
5 274 31102834 พรกมล ผมพันธ์ 72.00 62.00 25.00 45.00 45.00 55.40 55.00 56.00 51.92
6 275 31102835 ภิเชษฐ์ ปานทอง 44.00 46.00 22.50 50.00 27.50 66.20 45.00 24.00 40.65
7 276 31102836 สิทธิพงษ์ นามปัญญา 24.00 22.00 20.00 30.00 30.00 34.90 35.00 44.00 29.99
8 277 31102837 สุดาพร คูณรัมย์ 52.00 40.00 20.00 70.00 27.50 56.80 40.00 36.00 42.79
9 278 31102838 อภิชาติ สุภาพ 36.00 44.00 30.00 60.00 42.50 50.70 45.00 52.00 45.02
10 279 31102839 อาทิติยา ใหญ่กระโทก 62.00 48.00 30.00 60.00 42.50 68.70 40.00 68.00 52.40