1031010012   จำนวน    15 คน
O-NET  54 ประถมปีที่ 6  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
สาระ s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68  
MAX 72.00 66.00 7.50 70.00 57.50 74.80 70.00 80.00  
MEAN 43.87 45.87 24.83 39.33 33.67 55.63 43.33 49.60 42.02
MIN 26.00 30.00 12.50 10.00 17.50 21.60 15.00 20.00  
ที่ แถว code name s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68 AVG
1 209 31102768 กนกวรรณ บัวมาศ 72.00 64.00 42.50 65.00 57.50 64.00 55.00 80.00 62.50
2 210 31102769 ทศพร สรสาร 42.00 46.00 17.50 45.00 45.00 66.20 40.00 64.00 45.71
3 211 31102770 ทินภัทร ธรรมราช 36.00 44.00 25.00 50.00 20.00 64.00 60.00 60.00 44.88
4 212 31102771 ธณัด หลักแวงมล 40.00 36.00 25.00 15.00 17.50 42.10 15.00 28.00 27.32
5 213 31102772 ธนานนท์ พิมพกรรณ์ 54.00 62.00 15.00 35.00 35.00 72.30 55.00 40.00 46.04
6 214 31102773 นฤเบศก์ จารย์ไธสงค์ 26.00 30.00 22.50 40.00 37.50 50.70 45.00 44.00 36.96
7 215 31102774 ปรัชญา ไชยรินทร์ 34.00 30.00 22.50 10.00 17.50 21.60 15.00 20.00 21.32
8 216 31102775 ปิยะพงษ์ ไชยวิเศษสุนทร 30.00 32.00 25.00 40.00 40.00 41.00 25.00 28.00 32.63
9 217 31102776 ราชภัฏ กล้ากระโทก 44.00 48.00 12.50 60.00 40.00 55.40 40.00 68.00 45.99
10 218 31102777 ศุภรัตน์ ม่วงลาย 60.00 52.00 7.50 45.00 30.00 61.50 45.00 56.00 44.63
11 219 31102778 ศุภิสรา สีหมอก 46.00 54.00 27.50 25.00 32.50 53.20 60.00 56.00 44.27
12 220 31102779 ศุรางคนางค์ แย้มศรี 48.00 44.00 35.00 45.00 27.50 61.50 55.00 52.00 46.00
13 221 31102780 สุชาวลี พุทธิชนม์ 50.00 66.00 40.00 70.00 42.50 74.80 70.00 68.00 60.16
14 222 31102781 สุภาพ ขนานแข็ง 40.00 44.00 37.50 25.00 30.00 65.10 40.00 60.00 42.70
15 223 31102782 สุรเชษฐ์ ชำนาญรัมย์ 36.00 36.00 17.50 20.00 32.50 41.00 30.00 20.00 29.13