1031010009   จำนวน    8 คน
O-NET  54 ประถมปีที่ 6  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
สาระ s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68  
MAX 58.00 58.00 35.00 70.00 57.50 73.40 75.00 64.00  
MEAN 44.75 48.50 26.25 55.00 35.94 60.98 37.50 49.00 44.74
MIN 26.00 42.00 10.00 45.00 17.50 43.20 10.00 24.00  
ที่ แถว code name s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68 AVG
1 127 31101452 เจนจิรา สง่าราษฎร์ 58.00 58.00 10.00 50.00 37.50 73.40 75.00 56.00 52.24
2 128 31101453 นิตยา เรืองเจริญ 56.00 46.00 32.50 55.00 57.50 61.50 40.00 48.00 49.56
3 129 31101454 บาลบุรี ประจัญบาล 58.00 54.00 35.00 50.00 42.50 60.40 35.00 52.00 48.36
4 130 31101455 พุฒิวัฒน์ โสดก 26.00 52.00 30.00 55.00 17.50 43.20 10.00 24.00 32.21
5 131 31101456 รัฐวุฒิ สีละมัย 46.00 42.00 25.00 60.00 25.00 49.30 25.00 52.00 40.54
6 132 31101457 สุชาดา ชัยนิจ 38.00 48.00 20.00 45.00 32.50 66.20 25.00 36.00 38.84
7 133 31101458 สุลักษณา จึงสุวรรณ์ 34.00 42.00 25.00 55.00 22.50 65.10 40.00 64.00 43.45
8 134 31101459 อัญชลี ลามา 42.00 46.00 32.50 70.00 52.50 68.70 50.00 60.00 52.71