1031010008   จำนวน    14 คน
O-NET  54 ประถมปีที่ 6  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
สาระ s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68  
MAX 74.00 74.00 55.00 95.00 72.50 82.00 80.00 84.00  
MEAN 50.29 53.29 36.43 65.36 51.25 70.58 59.64 64.29 56.39
MIN 22.00 14.00 25.00 100.0 27.50 51.80 35.00 36.00  
ที่ แถว code name s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68 AVG
1 113 31101438 กานต์ธีรา ทองจุลละ 70.00 56.00 40.00 85.00 67.50 74.80 55.00 84.00 66.54
2 114 31101439 คมสัน นาบุญ 42.00 62.00 55.00 70.00 30.00 68.70 55.00 56.00 54.84
3 115 31101440 จินดาวรรณ เพ็ชรประกอบ 66.00 72.00 35.00 90.00 67.50 68.70 80.00 76.00 69.40
4 116 31101441 ชนิกานต์ ศรีนาเครือ 74.00 70.00 37.50 95.00 67.50 68.70 80.00 80.00 71.59
5 117 31101442 พรทิพย์ มะโนบาล 46.00 60.00 30.00 75.00 27.50 67.60 35.00 56.00 49.64
6 118 31101443 พรลภัส จันทร์เพ็ง 64.00 74.00 50.00 100.0 72.50 78.40 65.00 72.00 71.99
7 119 31101444 พรสวรรค์ โกศล 56.00 64.00 32.50 80.00 60.00 77.00 60.00 80.00 63.69
8 120 31101445 พัชรพล สมนาค 56.00 36.00 37.50 60.00 55.00 69.80 45.00 64.00 52.91
9 121 31101446 ภูวนาถ พลเมืองศรี 40.00 32.00 30.00 75.00 35.00 57.90 40.00 36.00 43.24
10 122 31101447 วิเชียร ดีงาม 42.00 38.00 27.50 35.00 40.00 51.80 35.00 44.00 39.16
11 123 31101448 ศุภชัย นิลนนท์ 26.00 34.00 27.50 20.00 50.00 77.00 75.00 68.00 47.19
12 124 31101449 สมพงษ์ สุขเสนา 22.00 14.00 40.00 25.00 47.50 73.40 75.00 56.00 44.11
13 125 31101450 สำราญ ฝามะณี 44.00 72.00 42.50 45.00 50.00 82.00 80.00 72.00 60.94
14 126 31101451 สุธามณี วันทุมมา 56.00 62.00 25.00 60.00 47.50 72.30 55.00 56.00 54.23