1031010007   จำนวน    14 คน
O-NET  54 ประถมปีที่ 6  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
สาระ s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68  
MAX 64.00 76.00 42.50 75.00 57.50 75.90 65.00 76.00  
MEAN 53.86 57.43 31.25 58.21 37.86 59.09 49.29 59.71 50.84
MIN 16.00 36.00 12.50 30.00 17.50 37.40 20.00 20.00  
ที่ แถว code name s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68 AVG
1 99 31101425 กัลยา ไชยสา 62.00 52.00 32.50 60.00 50.00 47.10 60.00 60.00 52.95
2 100 31101426 กานดา วิจิรัมย์ 60.00 56.00 20.00 65.00 17.50 57.90 45.00 56.00 47.17
3 101 31101427 จิรนันท์ พวงเพชร 64.00 62.00 32.50 65.00 47.50 69.80 60.00 72.00 59.10
4 102 31101428 เจษฎาภรณ์ ยอดเพชร 52.00 60.00 30.00 60.00 35.00 55.40 40.00 44.00 47.05
5 103 31101429 ธารารัตน์ ตามัย 48.00 56.00 40.00 30.00 42.50 37.40 55.00 44.00 44.11
6 104 31101430 นิมนตรา รักษาวงศ์ 56.00 68.00 22.50 60.00 40.00 55.40 65.00 56.00 52.86
7 105 31101431 นิสรารัตน์ วิลาพันธ์ 56.00 72.00 42.50 75.00 57.50 75.90 55.00 68.00 62.74
8 106 31101432 นิสาชล วิลาพันธ์ 48.00 76.00 42.50 60.00 52.50 60.40 50.00 68.00 57.17
9 107 31101433 บุญธวัฒน์ ธุรี 64.00 58.00 35.00 65.00 37.50 67.60 50.00 76.00 56.64
10 108 31101434 ภาสกร กมลรัมย์ 48.00 40.00 35.00 45.00 45.00 71.20 50.00 76.00 51.27
11 109 31101435 สุทินา อยู่รัมย์ 60.00 50.00 12.50 50.00 27.50 65.10 35.00 56.00 44.51
12 110 31101436 อัจฉรา โสวาที 60.00 66.00 32.50 65.00 37.50 67.60 50.00 76.00 56.83
13 111 31101437 อารีย์ ชาวนา 60.00 52.00 30.00 65.00 22.50 57.90 55.00 64.00 50.80
14 112 31101477 อนุสรณ์ อาญาเมือง 16.00 36.00 30.00 50.00 17.50 38.50 20.00 20.00 28.50