1031010006   จำนวน    12 คน
O-NET  54 ประถมปีที่ 6  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
สาระ s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68  
MAX 72.00 72.00 37.50 90.00 60.00 82.00 65.00 84.00  
MEAN 62.50 57.33 27.50 80.42 46.67 71.36 55.42 63.67 58.11
MIN 50.00 38.00 20.00 65.00 35.00 57.90 35.00 44.00  
ที่ แถว code name s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68 AVG
1 87 31101413 เกษราภรณ์ ขาดรัมย์ 68.00 58.00 25.00 85.00 40.00 79.50 40.00 68.00 57.94
2 88 31101414 จันทร์จิรา เนินกลาง 52.00 58.00 27.50 75.00 42.50 72.30 60.00 64.00 56.41
3 89 31101415 จันทิรา จวงพันธ์ 62.00 72.00 27.50 70.00 47.50 68.70 65.00 68.00 60.09
4 90 31101416 จิตรานุช คำแปร 62.00 66.00 37.50 65.00 50.00 72.30 65.00 84.00 62.73
5 91 31101417 ฐิติรัตน์ โจมรัมย์ 68.00 46.00 22.50 85.00 60.00 71.20 60.00 76.00 61.09
6 92 31101418 พลับพลึง ยอดกุล 68.00 66.00 20.00 80.00 47.50 67.60 65.00 64.00 59.76
7 93 31101419 รัติญา บัวมาศ 56.00 46.00 27.50 85.00 50.00 64.00 60.00 72.00 57.56
8 94 31101420 สิทธิชัย จอมจันทร์ 56.00 48.00 22.50 90.00 45.00 67.60 50.00 56.00 54.39
9 95 31101421 สุทธิดา กระจาย 72.00 58.00 27.50 90.00 42.50 74.80 65.00 44.00 59.23
10 96 31101422 อนงค์นาฎ จันทร์เขียว 72.00 66.00 35.00 90.00 55.00 78.40 45.00 64.00 63.17
11 97 31101423 อัจฉรา ของรัมย์ 50.00 38.00 27.50 65.00 35.00 57.90 55.00 56.00 48.05
12 98 31101424 อัมพร สีทอง 64.00 66.00 30.00 85.00 45.00 82.00 35.00 48.00 56.88