1031010005   จำนวน    11 คน
O-NET  54 ประถมปีที่ 6  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
สาระ s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68  
MAX 50.00 68.00 55.00 65.00 60.00 72.30 65.00 68.00  
MEAN 41.45 37.45 42.50 38.64 46.82 54.35 39.55 42.55 42.91
MIN 20.00 16.00 20.00 15.00 15.00 13.30 25.00 20.00  
ที่ แถว code name s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68 AVG
1 76 31101403 กิตชดา หงษ์ทอง 20.00 20.00 20.00 15.00 15.00 26.60 30.00 28.00 21.82
2 77 31101404 ชลดา บำรัมย์ 46.00 40.00 50.00 40.00 37.50 45.70 30.00 36.00 40.65
3 78 31101405 ดำรง ทองวิเศษ 30.00 38.00 37.50 40.00 47.50 56.80 40.00 20.00 38.73
4 79 31101406 ประภาพร อุตมะโยธิน 42.00 54.00 50.00 50.00 52.50 59.00 40.00 68.00 51.94
5 80 31101407 เมวิยา จะยันรัมย์ 50.00 50.00 50.00 40.00 57.50 61.50 65.00 52.00 53.25
6 81 31101408 สุรชาติ สาทิพจันทร์ 40.00 30.00 55.00 20.00 50.00 59.00 25.00 24.00 37.88
7 82 31101409 สุรศักดิ์ สาทิพจันทร์ 46.00 16.00 42.50 60.00 50.00 68.70 35.00 48.00 45.77
8 83 31101410 เสน่ห์ กิมหวล 48.00 34.00 45.00 35.00 60.00 72.30 35.00 40.00 46.16
9 84 31101411 อทิตยา สินทร 44.00 46.00 45.00 40.00 60.00 66.20 45.00 48.00 49.27
10 85 31101412 อัจฉรา บุญไทย 50.00 68.00 52.50 65.00 57.50 68.70 55.00 64.00 60.09
11 86 31190006 วุฒิกานต์ บำรุงแคว้น 40.00 16.00 20.00 20.00 27.50 13.30 35.00 40.00 26.48