1031010004   จำนวน    16 คน
O-NET  54 ประถมปีที่ 6  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
สาระ s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68  
MAX 56.00 76.00 37.50 80.00 45.00 67.60 75.00 84.00  
MEAN 41.38 47.50 30.00 52.19 31.72 56.24 46.25 55.00 45.03
MIN 28.00 30.00 17.50 25.00 17.50 39.90 30.00 28.00  
ที่ แถว code name s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68 AVG
1 60 31101387 กันทรากร คำชัย 46.00 32.00 22.50 35.00 30.00 44.60 50.00 56.00 39.51
2 61 31101388 กาญจนาภรณ์ จันทร์เขียว 56.00 76.00 25.00 55.00 37.50 57.90 75.00 68.00 56.30
3 62 31101389 กานดา บุญมาก 38.00 64.00 37.50 50.00 40.00 65.10 50.00 84.00 53.58
4 63 31101390 จักรกฤษ เมืองศรี 38.00 58.00 37.50 75.00 37.50 67.60 55.00 64.00 54.08
5 64 31101391 จินดามณี คำสุข 54.00 36.00 32.50 55.00 25.00 48.20 50.00 60.00 45.09
6 65 31101392 จิรายุทธ ทาเกิด 48.00 32.00 17.50 45.00 30.00 55.40 40.00 48.00 39.49
7 66 31101393 เจนจิรา พินิจรัมย์ 38.00 30.00 35.00 25.00 17.50 39.90 30.00 48.00 32.92
8 67 31101394 ชลิดา สาทิพย์จันทร์ 28.00 50.00 30.00 55.00 25.00 41.00 30.00 64.00 40.38
9 68 31101395 มารุต อินแก้ว 38.00 60.00 37.50 75.00 37.50 67.60 55.00 36.00 50.83
10 69 31101396 ยุทธนา วรรณโณ 38.00 58.00 35.00 80.00 30.00 67.60 55.00 68.00 53.95
11 70 31101397 ยุพิน สุขใจ 36.00 36.00 27.50 30.00 17.50 62.60 35.00 56.00 37.58
12 71 31101398 วรรณภา บุญเลิศ 28.00 36.00 30.00 35.00 32.50 50.70 35.00 44.00 36.40
13 72 31101399 สมปรารถนา ดีรัมย์ 44.00 44.00 27.50 65.00 40.00 51.80 35.00 36.00 42.91
14 73 31101400 สุรชัย บุญมาก 42.00 32.00 20.00 50.00 30.00 48.20 35.00 28.00 35.65
15 74 31101401 อนุทัย จันทร์เขียว 52.00 62.00 30.00 40.00 45.00 64.00 55.00 68.00 52.00
16 75 31101402 อภิสิทธิ์ สุจิตร์ 38.00 54.00 35.00 65.00 32.50 67.60 55.00 52.00 49.89