1031010003   จำนวน    23 คน
O-NET  54 ประถมปีที่ 6  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
สาระ s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68  
MAX 82.00 64.00 67.50 60.00 55.00 82.00 65.00 88.00  
MEAN 57.74 49.91 39.57 43.04 35.11 62.87 50.65 66.96 50.73
MIN 40.00 34.00 22.50 20.00 15.00 48.20 30.00 40.00  
ที่ แถว code name s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68 AVG
1 37 31105474 กิ่งทอง โสภี 50.00 52.00 22.50 45.00 30.00 56.80 35.00 56.00 43.41
2 38 31105475 กิติกรณ์ ก้องสุรินทร์ 70.00 60.00 42.50 50.00 30.00 78.40 50.00 64.00 55.61
3 39 31105476 จักรพันธ์ วงศ์พระจันทร์ 62.00 48.00 40.00 40.00 27.50 78.40 45.00 72.00 51.61
4 40 31105477 จันทรา เจริญรักษ์ 40.00 50.00 37.50 35.00 37.50 61.50 40.00 88.00 48.69
5 41 31105478 จุรีพร ศรีรักษา 56.00 50.00 35.00 40.00 42.50 66.20 55.00 88.00 54.09
6 42 31105479 จุฬารัตน์ ไสวรัมย์ 58.00 54.00 30.00 45.00 47.50 61.50 30.00 84.00 51.25
7 43 31105480 ฐานันดร รุจิรักษ์ 60.00 48.00 35.00 35.00 32.50 54.30 40.00 72.00 47.10
8 44 31105481 เทวฤทธิ์ เคนโยธา 68.00 48.00 37.50 45.00 32.50 71.20 45.00 72.00 52.40
9 45 31105482 นพรัตน์ วรรณระหัด 64.00 38.00 25.00 35.00 27.50 65.10 50.00 64.00 46.08
10 46 31105483 นัดตยา พันธ์ศรี 46.00 58.00 22.50 35.00 30.00 61.50 65.00 76.00 49.25
11 47 31105484 นัทธ์ชนัน จ้อยศักดา 58.00 60.00 32.50 45.00 47.50 68.70 50.00 72.00 54.21
12 48 31105485 นันทิดา ปลงรัมย์ 48.00 52.00 57.50 50.00 42.50 78.40 50.00 60.00 54.80
13 49 31105486 นาตยา มาลัย 56.00 52.00 52.50 50.00 37.50 48.20 50.00 64.00 51.27
14 50 31105487 พรปภัส นอนรัมย์ 82.00 56.00 50.00 35.00 30.00 57.90 55.00 44.00 51.24
15 51 31105488 พรภิรมย์ ศรีบัวลา 52.00 38.00 45.00 35.00 35.00 53.20 55.00 40.00 44.15
16 52 31105489 พิภพ คงประวัติ 48.00 44.00 25.00 45.00 30.00 49.30 30.00 52.00 40.41
17 53 31105490 วุฒิชัย สีมา 46.00 46.00 27.50 45.00 15.00 55.40 60.00 68.00 45.36
18 54 31105491 สหัสวรรษ วงศ์เมือง 52.00 46.00 27.50 60.00 27.50 69.80 65.00 60.00 50.98
19 55 31105492 สุชาดา ขันนังรัมย์ 58.00 48.00 30.00 60.00 35.00 71.20 60.00 64.00 53.27
20 56 31105493 สุวนัน ศรีสนั่น 40.00 34.00 42.50 20.00 35.00 50.70 55.00 64.00 42.65
21 57 31105494 อนุลักษณ์ ชูคงคา 76.00 48.00 67.50 40.00 40.00 53.20 55.00 64.00 55.46
22 58 31105495 อรวี คำจันทร์ 68.00 54.00 65.00 50.00 40.00 53.20 60.00 64.00 56.77
23 59 31105496 อัจฉรา โพธิ์เงิน 70.00 64.00 60.00 50.00 55.00 82.00 65.00 88.00 66.75