1031010002   จำนวน    19 คน
O-NET  54 ประถมปีที่ 6  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
สาระ s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68  
MAX 66.00 58.00 42.50 50.00 50.00 78.40 60.00 72.00  
MEAN 54.42 39.79 30.79 34.74 38.03 61.62 47.11 61.89 46.05
MIN 36.00 16.00 20.00 20.00 20.00 26.60 20.00 32.00  
ที่ แถว code name s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68 AVG
1 18 31105455 กัญญา สังขะโห 66.00 38.00 27.50 35.00 40.00 59.00 55.00 64.00 48.06
2 19 31105456 ขวัญเมือง แก้วมีศรี 46.00 42.00 30.00 25.00 40.00 68.70 55.00 72.00 47.34
3 20 31105457 เจษฎา ประโลมรัมย์ 56.00 42.00 30.00 30.00 35.00 56.80 40.00 72.00 45.23
4 21 31105458 ชานนท์ ไชยศรีรัมย์ 48.00 42.00 30.00 40.00 40.00 73.40 55.00 60.00 48.55
5 22 31105459 ณัชพล กลั่นประโคน 36.00 26.00 27.50 35.00 32.50 30.20 35.00 44.00 33.27
6 23 31105460 ปนัดดา เชียงหนู 52.00 26.00 20.00 30.00 35.00 26.60 20.00 32.00 30.20
7 24 31105461 ประสาน บวรรัมย์ 48.00 16.00 27.50 20.00 25.00 36.30 20.00 40.00 29.10
8 25 31105462 พงศ์ศิริ ปัญญารัมย์ 48.00 36.00 27.50 30.00 42.50 61.50 35.00 64.00 43.06
9 26 31105463 พิเชษฐิ์ ดาวไดรัมย์ 48.00 42.00 32.50 45.00 35.00 71.20 55.00 68.00 49.59
10 27 31105464 วิภาภรณ์ หอมนาน 56.00 46.00 30.00 40.00 47.50 74.80 55.00 72.00 52.66
11 28 31105465 วุฒิศักดิ์ บาลรัมย์ 58.00 44.00 30.00 40.00 42.50 74.80 55.00 64.00 51.04
12 29 31105466 ศิขรินทร์ คะริบรัมย์ 62.00 44.00 32.50 35.00 40.00 78.40 55.00 72.00 52.36
13 30 31105467 สุทธิพงศ์ ลีประโคน 62.00 44.00 37.50 45.00 40.00 78.40 60.00 72.00 54.86
14 31 31105468 สุพิน ปะรินรัมย์ 66.00 50.00 35.00 40.00 50.00 78.40 60.00 72.00 56.42
15 32 31105469 สุภาวดี แป้นหมื่นไว 58.00 58.00 30.00 50.00 45.00 74.80 55.00 72.00 55.35
16 33 31105470 โสรยา เสพรัมย์ 56.00 46.00 27.50 45.00 40.00 67.60 50.00 68.00 50.01
17 34 31105471 อนิรุทธิ์ หอมนาน 58.00 46.00 42.50 30.00 42.50 52.90 50.00 64.00 48.24
18 35 31105472 อมิตตา จำเริญพาน 56.00 26.00 35.00 25.00 30.00 50.40 35.00 60.00 39.67
19 36 31105473 อรุณศรี ดีโพธิ์รัมย์ 54.00 42.00 32.50 20.00 20.00 56.50 50.00 44.00 39.88