1031010001   จำนวน    17 คน
O-NET  54 ประถมปีที่ 6  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
สาระ s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68  
MAX 90.00 78.00 70.00 95.00 82.50 82.00 80.00 84.00  
MEAN 70.00 64.71 62.50 75.88 59.12 56.56 65.00 68.94 65.34
MIN 46.00 38.00 42.50 100.0 35.00 26.60 40.00 52.00  
ที่ แถว code name s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68 AVG
1 1 31103979 จิติพงษ์ ทองชัย 62.00 38.00 65.00 65.00 40.00 26.60 80.00 80.00 57.08
2 2 31103980 ไชยวัฒน์ สาวิสัย 70.00 62.00 42.50 80.00 47.50 65.10 80.00 76.00 65.39
3 3 31103981 ดามณี ประเสริฐ 74.00 64.00 67.50 70.00 65.00 44.60 55.00 60.00 62.51
4 4 31103982 ทิชานนท์ เพ็ชรคุ้ม 58.00 70.00 47.50 45.00 60.00 50.70 65.00 56.00 56.52
5 5 31103983 ธันวา คะเรรัมย์ 70.00 74.00 57.50 65.00 62.50 49.60 70.00 68.00 64.58
6 6 31103984 พัชราภรณ์ ม่ามกระโทก 74.00 78.00 62.50 100.0 65.00 64.00 75.00 68.00 73.31
7 7 31103985 พิชชาภา ทะรุนรัมย์ 70.00 74.00 60.00 80.00 62.50 56.80 70.00 60.00 66.66
8 8 31103986 ภานุพงศ์ คำตา 70.00 72.00 62.50 75.00 62.50 56.80 65.00 64.00 65.97
9 9 31103987 ภาวิณี คะเรรัมย์ 78.00 68.00 70.00 60.00 57.50 50.70 40.00 52.00 59.52
10 10 31103988 มธุรดา พรมหงษ์ 90.00 74.00 55.00 95.00 62.50 59.00 60.00 60.00 69.44
11 11 31103989 รัญชิดา แดนศิริมา 58.00 68.00 70.00 85.00 67.50 55.40 80.00 80.00 70.49
12 12 31103990 วีระพล บวรรัมย์ 66.00 44.00 60.00 80.00 45.00 74.80 65.00 80.00 64.35
13 13 31103991 ศุภมาส อุตมะ 86.00 66.00 67.50 100.0 70.00 82.00 75.00 84.00 78.81
14 14 31103992 สหชัย คะเลรัมย์ 90.00 52.00 70.00 95.00 82.50 72.30 70.00 76.00 75.97
15 15 31103993 สุชาดา เย็นใจ 58.00 72.00 70.00 95.00 65.00 57.90 65.00 76.00 69.86
16 16 31103994 อานนท์ สนองหงอก 46.00 62.00 65.00 40.00 35.00 48.20 45.00 60.00 50.15
17 17 31103995 อุษา จุฬามณี 70.00 62.00 70.00 60.00 55.00 47.10 45.00 72.00 60.14